transparant copy  PENTALPHA

De Indische genealogie van de familie Salomonsz is nog niet compleet. Ook is niet duidelijk of het om één familie gaat.
In mijn onderzoekingen ben ik 3 aparte lijnen tegengekomen die ik nog niet met elkaar heb kunnen verbinden.
Mogelijk is er geen verband. 
Eén van de takken blijkt nu nog in Indonesië (Jakarta, Menado)  te wonen en claimt een Portugese afstamming.

Onderstaand als eerste het genealogie-fragment 'Salomonsz' waaruit ikzelf stam.
Mijn lijn naar deze familie loopt via mijn betovergrootmoder 'Eleentje Hermina Meijer-Salomonsz' (ca. 1849-1903).  
De andere 2 fragmenten staan daaronder. Deze zijn nog uiterst rudimentair en verre van compleet.

Alle hier getoonde data is afkomstig van openbare bronnen, zoals gepubliceerde genealogieën (CBG, KB, bibliotheken, asal oesoels),
of afkomstig van opgave van famillieleden, en/of internet. 
Mochten personen desondanks toch bezwaar maken tegen plaatsing, gelieve mij hiervan te berichten.

Alle tips, aanvullingen en/of correcties zijn (meer dan) welkom!

Eerste genealogisch fragment Salomonsz:

I-A    Salomons Jan Salomons
         
Kapitein der inlandse burgerij,
         overl. Batavia 21-3-1792 aan de Jassenbrug.
         Tr Anna Magdalena Pieters
II-A   Roed Anthonij Salomons  
         geb Batavia ca. 1783,  overl. Batavia 2-8-1846
         • in 1796 aangenomen als compagnie-pensoldaat op 9 gulden ’s maands
         • 1 sept. 1804 absoluut assistent 24 gulden ’s maands met vijfjarig dienstverband
         • benoemd tot eersten commies archivarius bij de Algemeene Rekenkamer, 
            de confrontist van de 2e klasse R.A. Salomons (R'Courant 5-8-1824)
         • 1837-1842 vermeld als 1e commies Algemene Rekenkamer

         tr 1e Batavia (voor 1807) Eleentje Geertruida Domingus (ook : Domingosz) , 
         dochter van Gideon David Domingus en Albertina Abrahams.
         Zij overleed 12-4-1829 op den weg naar Antjol bij Batavia
 
         Eleentje Geertruida  Domingus, geb. Batavia, 39 jr, hv. Roed Anthony Salomons, 1e commies  Algem.Rek.,
         en dr van wijlen Gideon David D. en wijlen Albertina  Abrahams  
         (bron: De Indische Navorscher, juli 1940, jg. 6 no. 7 blz. 82,
           “Batavia, de eerste  overlijdensregisters, 1828-1840” )

         tr 2e Batavia 25-3-1843 Catharina Frederika Louisa Lieza
         Kinderen voorzover bekend (bron o.a. gen. Van der Grond):
        • III-A Albertina Wilhelmina Salomonsz geb Batavia 18-5-1807, overl Batavia 1-7-1844
        • III-B Johannes Roed Salomonsz geb Batavia ca 1812, overl Batavia 8-1-1829
        • III-C Charlotte Elizabeth Salomonsz, geb Batavia 4-5-1814 
        • III-D Willem David Salomonsz, geb Batavia 27-4-1817, overl Batavia 16-3-1894
        • III-E Wilhelmina Florentina Salomonsz, geb Batavia 3-10-1819, overl Batavia 4-9-1855
        • III-F Rudolphus Adrianus Salomonsz, geb Batavia 3-5-1824, overl Soerabaia 8-4-1881
III-A Albertina Wilhelmina Salomonsz
        geb Batavia 18-5-1807, overl Batavia 1-7-1844
III-B Johannes Roed Salomonsz  
        geb ca 1812, overl Batavia 8-1-1829 (9-1-1829 vlgs. roosjeroos.nl)
   
        + 8 jan. 1829 te Batavia Johannes Roed Salomonsz, geb. Batavia, 17 j.,  
        klerk College Boedelmeesteren ald., zn.v. Roed Anthony S., 46 j., en Heleentje Geertruida Domingosz.
        1e  commies ter Algem. Rekenkamer, wonende aan de Antjolsche vaart  
        (De Indische Navorscher, juli 1940, jg. 6 no. 6 blz. 66, “Batavia, de eerste  overlijdensregisters, 1828-1840” )
III-C Charlotte Elizabeth Salomonsz
        geb Batavia 4-5-1814
        overl Batavia 27-10-1847
III-D Willem David Salomonsz      
        geb Batavia  27-4-1817, ged. Portugese Buitenkerk 18-5-1817
        (get. Rijnhart Lodewijk Isaak en Delia Catharina Benjamins),
        overl 16-3-1894     
        tr Batavia 12-8-1854 Susanna Wilhelmina Schoonheidt, welke geb 14-3-1837, overl 13-8-1898,
        dr van onbekend
        (Begr Tanah Abang, afd. 111, vlgs. BvTP, II, p. 137)  
        In hetzelfde graf rust ook hun kleinzoon Rudolphus.  

                   Rustplaats / van / Willem David / Salomonsz /
                   geb. 27 april 1817 / overl. 16 maart 1894 /
                   zijne echtgenoote /

                   Susanna Wilhelmina / Schoonheidt / geb. 14 maart 1837 /
                   overl. 13 augustus 1898 / Hun kleinzoon Rudolphus

        8 kinderen uit Salomonsz-Schoonheidt huwelijk (voorzover bekend uit overlijdensadv.) :
IV-A  Susanna Eleentje Ludovica Salomonsz
        geb 12-7-1855      overl 25-11-1904      tr onbekend   (Begr. Tanah Abang, vlg BvTP, II, blz 57)
IV-B  Roed Christiaan Salomonsz       
         geb Batavia 26-7-1856 
         overl     
         tr Mr Cornelis 1901 Inlandse vrouw Normata, welke geb Batavia 1876, overl Vlijmen ? jaren 50 ?      
         Kinderen R.C. Salomonsz (volgorde onbekend):  
V-A  Hendrik Frederik Salomonsz      
       geb Petodjo 9-9-1904     
       overl Petodjo 11-2-1905
V-B Charlotte Salomonsz      
       geb 30-9-1896 Batavia, overl Magelang 16-9-1940    
       geh Batavia 6-1-1923 Joseph Caspar Mathias Rutgeris Kreleger       
       1. Rudi Kreleger, geb. Padang 11-7-1925, overl Heerenveen 15-9-1988. o.o. KLU,
           tr Adeleida Wihelmina von Liebenstein (Boekit Tinggi 10-8-1929, Heerenveen 12-8-1989)       
       2. Eduard Kreleger, geb. Gunung Sitoli 7-2-1927, overl Leiden 21-6-1976  
       3. Olga Kreleger, geb Bondowoso 6-2-1929, overl Eindhoven 23-3-1963  
       4. Adolf Kreleger, geb Malang 9-1-1931
V-C  Wilhelmina Salomonsz ('Mien')    
       geb ...................     overl Batavia .........  
       tr 1e Gerrit Willem Snel, welke geb Batavia 9-11-1893 en overl ca 1958  Bandoeng,
       hieruit 3 kinderen :  
       1. F.E.D. (Fred) Snel [Heerlen]  
       2. Eleonora Adeline Snel  
       3. Nicolaas Snel   tr 2e .......Budwilowitz
V-D  'Tien' Salomonsz   
        geb ...................    
        overl Amsterdam (?)    
        geh ............... Honing
V-E   Johan Rudolphus Salomonsz     
        aspirant-opzichter, opzichter, dept. Van Gouvernementsbedrijven     
        geb Batavia 18-11-1902     
        overl Nieuw-Guinea 1959     
        tr ......... Josephine Charlotte     Koullen, welke geb 23-10-1891 en      overl Nieuw-Guinea 1959
VI-A Charlotte Eleonore Salomonsz          
        geb Tandjong Karang 16-7-1924 tr Buitenzorg 16-5-1948 (15-2-1949?) Alexander Barto  da Graça,
        welke geb Djokjakarta 15-5-1921 en overl Den Haag 26-8-1994, zn v Wilhelmus Maximiliaan en Natem.     
        Drie kinderen : 1. Tommy Marco 2. Yolanda Maria 3. Alexander Johan              [Den Haag]               
VI-B Orrie Roed Salomonsz                    
        geb Bandoeng 27-5-1930, ongehuwd       [Gorcum]     
        Onderhoudsmonteur Ford Nederland v.a. 1962    
        Daarvoor woonachtig Nederlands Nieuw Guinea
V-F   “Wim” Salomonsz (m)               
        geb                overl               
         tr                2 Dochters :               
VI-A “Lien” Salomonsz                     geb                     overl                    
         tr met Wiebe Eis(e)ma    
VI-B Juliana Salomonsz     
        Geb Batavia 12-7-1913     
        Overl 3-8-1997    tr Johan Henri Nieuwenboom, welke geb Ambon 29-6-1912,    
        overl Oosterbeek 21-9-1964, zn v Eduard Henri en Christina L. Latuasan    
IV-C Gustaaf David Salomonsz         
         geb Batavia 5-6-1858, overl Batavia 17-7-1909 (vlgs. C1544, CBG)         
         tr Batavia 26-3-1888 Henriette Debora Schoonheid,         
         welke geb......., overl Buitenzorg 1-9-1932, dr v Henri Willem Diderich Schoonheid en Anna Debora Meijer. 
         Kinderen:
         1. Susanna
         2. Marie Gerardine Eleonore
         3. Adeline Josine
         4. Gustafine Henriette Debora
         5. Gesine Frédérique
V-A   Susanna Salomonsz
         geb
         overl 1911
         geh Gorontalo/Weltevreden 15-5-1909 Herman Belle, zn v Johannes Alphons Belle en Magdalena Lim Soat Nio,
                                welke geb Buitenzorg 30-3-1888,
                                overl Arnhem 27-8-1985, hij weduwnaar, tr 2e Amoerang/Weltevreden 26-2-1913
                                Maria Hubertina Christina Johanna Schlechter,

V-B    Marie Gerardine Eleonore Salomonsz               
         geb Batavia 3-9-1897
         overl Alkmaar 12-9-1980,
         tr Batavia 18-12-1919 Barend Reinier Gagliardi , welke geb Arnhem 25-4-1871, overl Batavia 4-6-1944
                      eerder was hij gehuwd Padang Pandjang 26-4-1879 met Albertine Snackey,
                      dit huwelijk ontbonden Buitenzorg 1917.
                      Begr Menteng Pulu Vak VI, nr. 18  
         Kinderen:  
         - Gesine Marie, geb Buitenzorg 3-9-1919
         - Barend Louis, geb Buitenzorg 2-1-1921
         - Gerard, geb Buitenzorg 23-5-1922
         - Eduard, geb Buitenzorg 4-2-1924
         - Josine Adeline, geb Buitenzorg 10-9-1925
         - Paula Beate, geb Buitenzorg 6-11-1926
         - Leonardus Alfons, geb Buitenzorg 17-12-1927
         - Annie Eugenie, doodgeboren 6-12-1930
         - Rinalda Debora, geb Buitenzorg 12-5-1931, overl 2000    
         - Marie Eugenie, geb Buitenzorg 27-11-1932, overl 2008
         - Benito, geb Buitenzorg 22-12-1934
         - Victor Baptista, geb Batavia 28-9-1937      
V-C   Adeline Josine Salomonsz    
         Zou zijn begraven prot.begr.plts. Peize, Drenthe               
         tr Buitenzorg 12-11-1914 Johan Jacob Pieroelie, welke geb………?, ovl Jakarta    
         Hieruit 11 kinderen.    
V-D   Gustafine Henriette Debora Salomonsz
         geb Batavia 17-10-1889
V-E    Gesine Frédérique Salomonsz
         geb 
         overl Buitenzorg 1-9-1919, 28 jr. oud.
IV-D  E.A. Salomonsz (Adolphine Emely ?)         
        geb 26-7-1860,         
        overl 17-2-1917         
        tr   (begr. Weltevreden, Tanah Abang, vlgs. BvTP, II, p 57)    
IV-E  J.C. Salomonsz         
        geb          overl          tr
        • Klerk bij de Algemene Rekenkamer (D1,388)
        • Benoemd bij de Algemeene Rekenkamer tot 2e commies, de 3e commies J.C. Salomonsz, (Leydsch Dagblad, 2-2-1898)

IV-F Lucy Marie Salomonsz         
       geb 3-10-1866, overl 11-8-1929 (BvTP, II, p 57)         
        verloofd Weltevreden 18-9-1902 J.E. Frans      
   
               Verloofd : L.M. Salomonsz / en / J.E. Frans /       
                          Weltevreden, 18 september 1902 /
                      Eenige en algemeene kennisgave   (krkn. CBG)

IV-G Pauline A. Salomonsz         
        geb 4-12-1872          overl 27-6-1901         
        tr James E. Frans, welke geb 12-8-1873, overl 3-5-1903   
         (BvTP, deel II, blz. 172 : begr. Tanah Abang, Weltevreden :)

                Rustplaats / van / James E. Frans /
                geb. 12 augustus 1873 /   overl. 3 mei 1903 /
                zijne echtgenoote / Pauline A. Salomonsz /  
                geb. 4 december 1872 / overl. 27 juni 1901

IV-H Jan Frederik Lodewijk Salomonsz         
       geb 22-2-1874, overl 1-1-1902 
       (volgens BvTP deel II, p 106 : begr. Tanah Abang, Weltevreden)

(vervolg kinderen van II-A Roed Anthonij Salomonsz:)

III-E Wilhelmina Florentina Salomonsz 
        geb Batavia 3-10-1819, overl Batavia 4-9-1855

III-F Rudolphus Adrianus Salomonsz
        geb Batavia 3-5-1824 (in advertentie Bataviasche Courant 15-5-1824 geschreven als Salomons)
        ged 6-6-1824 Mal.kerk Batavia, (bron: www.vandergrond.eu)
        overl Soerabaia 8-4-1881 (Begraven Peneleh Soerabaia, 8-4-1881, grafnr E4583 , 56 jr oud)
        (te Batavia bevalt op 3-5-1824 de echtgenote van Roed Anthonij Salomons van een zoon,
        welke niet is terug te vinden in de RA van 1825, over 1824 waren van de Hervormde Gemeente
        geen opgaven ontvangen)

                Hier rust / R.A. Salomonsz 
               (grafschrift Peneleh, Soerabaia)

       tr 1e Batavia 2-12-1848 Geertruida Hermina Niemansverdriet welke geb Batavia 1826 (bron : asal-oesoel)
       en overl Batavia 14-9-1865, dr v Dirk Lodewijk Niemansverdriet en van Hermine Elisabeth van der Geugten.
      
       tr 2e Soerabaia 28-8-1875 de Chinese vrouw Thio Kim Nio, bij de doop genaamd Theodora Niemans,
       welke begr. Peneleh, Soerabaia. E8357, 10-6-1903, in de registers genoemd Theodora Salomonsz, geb. Niemansz.
       Kind van III-B Rudolphus Adrianus Salomonsz :
IV-A Eleentje Hermina Salomonsz     
        geb Batavia ca 1849     
        overl Soerabaia 28-11-1903, begr. Peneleh B2604

                    Hier rust / onze geliefde moeder /
                    Eleentje Hermina Meyer / geb. Salomonsz /  
                    overleden den 28 November 1903 /
                    in den ouderdom van 54 jaar /
                    R.I.P.                 (grafschrift Peneleh, Soerabaia)

       tr Batavia 1868 Willem Johannes Bernardus Meijer, welke geb Batavia 6-10-1844 en overl Soerabaia  27-4-1889,  
       zn v Walterus Bernardus Meijer en van Christina Magdalena Schrijn  
       Kinderen : 1. Eleonore Henriette Meijer, geb Batavia 2-1-1870, begr Soerabaia 3-5-1950
                       2. Willem Julianus Meijer, geb Batavia 6-7-1871, ovl Soerabaia 6-9-1904
                       3. Wouter Rudolphus Meijer, geb ca 1874, begr Soerabaia 14-1-1874
                       4. Emile Levinus Meijer, geb Soerabaia 30-1-1875, overl voor 1930
                       5. Geertruida Christina Meijer, geb Soerabaia 5-2-1877, ovl ald 18-4-1905
                       6. August Frederik Meijer, geb Soerabaia 4-8-??, overl Singapore 26-3-1946
                       7. Jeanette Wilhelmina Meijer,geb Soerabaia 19-5-1882, overl Den Haag 1-9-1959
                       8. Henri Victor Meijer, geb Soerabaia 27-12-1883, overl Batavia 17-8-1946
                       9. Gustave Richart Meijer, geb Soerabaia 4-8-1880, overl ald 24-7-1906
                      10. François Bernard Meijer, geb Soerabaia 19-1-1888, overl onbekend
IV-B  Sophia Frederika Salomonsz ??? 
        Mogelijk een zuster van Eleentje Hermina. 
        Is doopgetuige Batavia 20-3-1870 bij doop van Eleonore Henriette Meijer, dr v E.H. Salomonsz en W.J.B. Meijer. 
        Sophia Frederika Salomonsz is overleden Batavia 20-10-1920 (bron:  RoosjeRoos)  
        Mogelijk een zuster van R.A. Salomonsz of een dochter?

 

Tweede genealogisch fragment SALOMONSZ : 


I-A   Jacobus Pieter Salomonsz
        geb
        overl
        geh voor 1816 met Reiniera Jacoba Ambrosius, welke geb Batavia, overl Batavia 29-10-1844
        Kinderen (volgens gw2.geneanet.org):
II-A  Jacobus Arnoldus Constantijn Salomonsz
        geb Batavia 26-12-1816
II-B  Bestecheffie Galatina Jenning Salomonsz
        geb Batavia 10-8-1818
II-C  David Alexander Salomonsz
        geb Batavia 23-5-1820
II-E  Gerhardus Albertus Carolus Alexander Salomonsz
        geb Batavia juli 1824
II-F   Staedel Josephus Goudriaan Salomonsz
        geb Batavia 25-12-1825
II-G  Reiniera Geertruida Salomonsz
        geb Batavia 30-4-1828
        geh Batavia 13-4-1854 Frederik Pieter Bonardus Hoffman,
        welke geb Batavia 12-11-1822, overl Batavia 3-10-1873,
        zn v Pieter Ernst Hoffman en Carolina Frederika Wiens
II-H  Letje Magdalena Salomonsz
        geb Batavia voor 1832
        overl Batavia 27-7-1871
        geh Batavia 28-11-1855 Izaak Carelsm welke geb Batavia voor 1824 en overl Batavia 27-7-1891
II-I   Jacob Reynhard Joseph Alexander Everhardus Salomonsz
        geb Batavia 8-8-1822
        geh Batavia 6-8-1849 Magdalena Clara Linnenburg
        geh met Catharina Maria Johanna Harmensz
        overl Batavia 16-2-1882 (bron: Roosjeroos)
       (geb. ca. 1823, overl Batavia 1882)
        overleden Batavia, 59 jr. J.R.J.A.E. Salomonsz (Leidsch Dagblad, 31-3-1882)
III-A  Jacobus Arnoldus Constantijn Salomonsz        
        geb
        overl Batavia 1920, 73 jr oud
        geh   met Magdalena Jacobs
        1e klerk Vendukantoor   
        Kind van I-A Jacobus Arnoldus Constantijn Salomonsz en Magdalena Jacobs :
IV-A Flores Napoleon Salomonsz         
       geb Batavia 10-4-1873 geh  met Tan Tien Nio, 
       2 Kinderen van II-A Flores Napoleon en Tan Tien Nio :
V-A  ‘Willy’ Salomonsz  
        in oorlog spoorloos verdwenen
V-B  Frits ...................... SALOMONSZ
        Geb te Batavia   21-3-1915,
        overl te Haarlem 19-9-1981  geh te Jakarta 17-11-1954 met Norma Joseph  welke geb te Batavia  30-4-1925,  [Hoofddorp]
        Kinderen van Frits Salomonsz :
VI-A Remy SALOMONSZ
        Cardioloog. 
        geb te Jakarta  14-2-1953, Afstudeerdatum Fysica : 1-9-1978,  Afstudeerdatum geneeskunde : 1-9-1989  
        Gestudeerd : State University of New York at Buffalo  Erasmus Universiteit Rotterdam
        Cardioloog sinds 1-9-1999
        gehuwd 1e Grace Marie Raasveldt,
                    welke geb Surabaya 13-5-1956, gesch. 1997
        gehuwd 2e Sascha Pasquale van Gorkum,
                    welke geb Wageningen 13-8-1970, gesch. 2014
        Kinderen uit 1e huwelijk:
        1. Levy Joel Salomonsz,  geb Haarlem 1-1-1988
        2. Meggie Milou Salomonsz, geb Syracuse (USA) 4-8-2001
        Kinderen uit 2e huwelijk:
        3. Thomas Ruben Salomonsz, geb Utrecht 17-4-1999
        4. Florentijn Leonore Salomonsz, geb Landgraaf 11--7-2001
        5. Annelotte Cathelijne Salomonsz, geb Landgraaf 13-8-2003

VI-B Billy SALOMONSZ              
        Beroep : Rijksambtenaar  [Hoofddorp]  
        geb te Jakarta  31-7-1954  
        geh  met Irene Ike Harisem Fraser  welke geb te Suriname 24-10-1952 en overl Hoofddorp 3-12-2007  
        Drie kinderen :  1. . . . . . . Salomonsz
                                2. . . . . . . Salomonsz
                                3. . . . . . . Salomonsz
VI-C David SALOMONSZ            
       Beroep :  Computer Boekhouder  [Hoofddorp]  
       geb te Jakarta  19-7-1958  
       geh te Hillegom 7-11-1992 met Carolina Hendrika Helena Freriks  
       welke geb 26-1-1957, dr v Cornelis Johannes en Bernardine Lefeber  
VI-D Loretta SALOMONSZ               [Accra, Ghana]  
        geb te Jakarta  16-3-1956  3 Kinderen
VI-E Ziva Loraine SALOMONSZ                   [Haarlem]  
       geb te Jakarta  8-4-1960  samenwonend met M. Sipkes 2 Kinderen.
VI-F Diana Josephine SALOMONSZ                [Haarlem]  
       geb te Jakarta  19-3-1962,  geh met Vincent Damave, welke geb Haarlem 20-12-1963.
       Uit dit huwelijk:
       1. Toby Frits Damave, geb Haarlem 18-1-1997
       2. Job Vincent Damave, geb Haarlem 5-6-1999 
VI-G Linda Patricia SALOMONSZ                
       geb te Jakarta  22-9-1964 [Haarlem]  2 Kinderen.DERDE FRAGMENT SALOMONSZ:     
 (TE  JAKARTA  EN  MENADO)

1-A    ………… SALOMONSZ
         (ook : oom Sinjo genoemd)  
         Hieruit 2 dochters :  
11-A …………………. SALOMONSZ   (vrouw)  
11-B …………………. SALOMONSZ   (vrouw)   
       
1-B   …………………… SALOMONSZ    
 
          Hieruit de volgende kinderen :  
11-A   Saartje SALOMONSZ   (vrouw)     
11-B   Martha SALOMONSZ   (vrouw)   
11-C   Sinjo SALOMONSZ   (man)       
11-D   Nonnie SALOMONSZ   (vrouw) 
11-E    Johnny SALOMONSZ   (man)    
11-F    Nella Neeltje SALOMONSZ   [Jakarta]   
          geb. te Menado. dd.  19-1-1947   
          1e getr     
          2e getr te Jakarta  12-6-1996 met Eddy de Jongh    
          Kinderen van Nella Neeltje Salomonsz uit haar 1e huwelijk (naam van moeder aangenomen) :    
111-A Elvin SALOMONSZ   [Auckland, Nieuw-Zeeland]    
          geb. te Jakarta. 
111-B Alphons SALOMONSZ       
          geb. te Jakarta