transparant copy  PENTALPHA
NvP S2 no 5 Maur Neumann 1808-1866      NvO S2 no 5 Joseph Bernard Neumann     NvP S2 no 6 1863         NvP S3 no 17 433x800
Maur Neumann, stamvader, (Saltzdorf 1808, Pekalongan 1866), genaturaliseerd 21-6-1859   Joseph Bernard Neumann (Pekalongan 1853, Den Haag 1927)   1863: rechts Joseph Bernard Neumann, ander kind mogelijk jongere broer Maur (+ 1867)   Louisa Neumann-Boon (Padang 1861, Den Haag 1941) e.v. Joseph Bernard Neumann
             
NvP S2 no 1  J Boon vader Jacobus Boon met kinderen Jasper en Louisa   NvP S2 no 2 jasper Boon Louisa Boon   NvP S2 no 3 Louisa Boon de Sturler de Frienisberg 1833-1889   NvP S2 no 7 Jacobus Boon 1827-1890
Jacobus Boon (Rotterdam 1827, Padang 1890) met kinderen Louisa Boon en Jasper Boon   Jasper Boon (1860-1926) en Louisa Boon (1861-1941)   Louisa Henrietta Paulina de Stürler de Frienisberg, (Fort vd Capellen 1833, Padang 1889) e.v. Jacobus Boon   Jacobus Boon (Rotterdam 1827, Padang 1890)

 

J.B. Neumann   Residentiewoning Telok Betong   
Joseph Bernard Neumann (1853-1927), Resident Lampongsche Districten 1901-1906    Residentswoning Lampongsche Districten te Telok Betong  


De vele publicaties van de productieve en erudiete vulcanoloog Maur Neumann van Padang zijn ook nu nog vrij gemakkelijk via de diverse antiquariaten te vinden. Die gaan over de vele vulkanen in Nederlands-Indië waar hij ruim voor de Tweede Wereldoorlog op zijn expedities onderzoek heeft verricht. Ook diverse vulkanen elders op de wereld zijn door hem voor en na de oorlog bezocht, onderzocht en beschreven. Door de Oldeman-connectie die via-via is aangetrouwd met mijn familie, heb ik een kijkje kunnen nemen in de indrukwekkende  fotografische erfenis van deze vulcanoloog.  Hij was in zijn familie niet de eerste die 'Maur' heette. Zijn grootvader heette ook Maur, was afkomstig uit Saltzburg in Beijeren (toen nog als koninkrijk aangeduid) en deze werd in 1859 tot Nederlander genaturaliseerd. Maur's vader had een jongere broer die ook Maur heette.

De Lampongsche Zaak
Maur Neumann is de zoon van Joseph Bernard Neumann, een indische ambtenaar, geboren en getogen in Indie, die in 1901 resident werd in de Lampongsche districten, residentieplaats Telok-Betong. Hij was een groot kenner van de Bataksche wereld, maakte verschillende expedities in zijn periode als controleur en assistent-resident in de afgelegen streken van Sumatra en heeft diverse publicaties over het adatrecht op zijn naam staan.
Twee romans van zijn hand:
- Silama. een liefdesdrama in de Lampongsche distrcten
- Halima, Hartstocht en Ijdelheid in de Lampongsche wereld.

In 1906 kreeg de resident Neumann landelijke bekendheid in wat wel 'De Lampongsche zaak' is gaan heten. In een kritisch rapport van de hand van de planter J.F. Dijkstra, 'Corruptie in de Nederlands-Indische ambtenaarswereld, of: Mr. Rhemrev als Regeerings-commissaris' wordt Neumann als resident beschuldigd van amtsmisbruik. Ook Mr. J.L.T. Rhemrev, oficier van Justitie, krijgt ervan lang. De zaak werd zelfs in de 18e vergadering van de 2e Kamer in 1906 (14-11-1906)  besproken met de minister van Kolonien (Mr. Fock). In deze vergadering worden ook de motieven van J.F.Dijkstra, die na het rapport uit Nederlands-Indie is gezet omdat hij geen verblijfsvergunning had, in twijfel getrokken. De GG draaide dit besluit tot uitzetting overigens weer terug. De resident is dan echter al ontslag verleend door de Gouverneur-generaal, eervol weliswaar. De minister geeft geen krimp als hij over de zaak wordt ondervraagd door Mr. Troelstra, die in de kwestie de kant van Dijkstra kiest. Geen woord over de schuldvraag en of de resident terecht ontslag is verleend. Enkele van de beschuldigingen: het tegen hun wil verkopen van gronden te Telok-Betong om o.a. de rijke chinees  Po Tjio te helpen, het laten bouwen van een pondok ('villa' volgens Troelstra) door inlands personeel en "3 maanden ten eigen bate kosteloos gebruik maken van de arbeid van inboorlingen", aldus Troelstra.

Lusthof "NIRWANA"

nvp 4 800x534
Waarschijnlijk is dit het buitenverblijf van de resident J.B. Neumann te Tandjong Radja waarover in 1906 zoveel te doen was: Nirwana.

Symbool van het machtsmisbruik in deze 'Lampongsche zaak' staat toch wel het in 1903 gebouwde, bij kampong Langkapoera gelegen lustverblijf 'Nirwana', zoals dit in het Bataviaasch Nieuwsblad wordt genoemd. Dit buitenverblijf van de resident Neumann te Tandjong Radja, zou te duur en te luxueus en met behulp van nietsverdienende inlanders danwel dessalieden gedurende 3 maanden in herendienst zijn opgetrokken. Het op 2 bouw erf gelegen verblijf heette volgens een plaquette ook letterlijk 'Nirwana" en lag tussen de kampongs Koerangan Djawa en Baroe in.  De hoofdopziener van Openbare Werken, J. de Booij, die bij de bouw was betrokken ontkent de beschuldigingen dat het om een groot (indisch) luxe landhuis ging. Hij vond het zelfs amper de resident waardig, gezien de veel luxueuzere omliggende verblijven van inlanders.  Het buitenverblijf van de resident was volgens hem een soortement pondok, een soort standaard gouvernements-pasanggrahan van bescheiden afmetingen waar de resident in zijn vrije tijd wat tot rust kon komen. Volgens opgave van de Booij bestond het uit:

- 2 kamers van 4 bij 4 m
- voorgalerij van 4 bij 8 m
- achtergalerij even groot als voorgalerij
- geen binnenwandvoering
- geen erf- of tuinaanleg

Het mocht maximaal 3000 gulden kosten, en dat bedrag werd niet gehaald. De klagende partij heef het over uitbuiting, spreekt over een lustverblijf, lusthuis en 'villa'(Troelstra).
Ook in die tijd wist men al wat 'framing' was.


De vulcanoloog Dr. Maur Neumann van Padang

NvP S2 no 8 Maur Neumann   NvP S3 no 16 1904    NvP S3 no 1    NvP S3 no 15 1914
    1904: Louisa Neumann-Boon met beide zoons       1914

 

expeditie papandajan 1925   DSC 5996 533x800   201512130-12 698x800   DSC 5991 550x800
Papandajan 1925       Krakatau 1928-29, Langeiland, vooraan rechts Dr. M. Neumann     

 

 20151230-10 800x490    
Expeditie Papandajan, 1925    

 


 'N KLEINE FAMILIESCHETS

I  

Maur Neumann
geb ca. 1808 Sal(t)zdorf, Beieren, overl Pekalongan 10-11-1866
Bekend ingezetene van Pekalongan, bezat o.a. een toko en bij overlijden in 1866 diverse percelen.
Genaturaliseerd tot Nederlander, Staatsblad no. 58 21-6-1859, wonende te Batavia.

1e gehuwd Pekalongan 21-4-1838 Jacoba Carolina Greuder, geb Pekalongan 13-6-1821, overleden Pekalongan 9-8-1842, dr van Hendrik Greuber en de inlandse vrouw Jica, in 1842 nalatende 2 jonge kinderen.
De executeur-testamentair na het overlijden van M. Neumann in 1866 heette J.H. Greuder.

2e gehuwd Pekalongan 26-1-1853 inlandse vrouw Sahia 

Java Bode 22-4-1865
Java-bode 22-4-1865

Kinderen uit 1e huwelijk met Jacoba Carolina Greuder:
1. Marie Louise Neumann
    geb Pekalongan 16-11-1839, overl Den Haag 3-10-1924
    geh Pekalongan 5-3-1860 Johann Robert Kampf
2. Wilhelmina Neumann
    geb Pekalongan 22-4-1841, overl onbekend,
    geh Pekalongan 18-2-1864 Johann Henrich Kampf

Kinderen uit 2e huwelijk met inl. vr. Sahia: (voorzover bekend)
1. Louise Margaretha Neumann
    geb Pekalongan 2-3-1844, overl Batavia 17-6-1899, geh Soerabaia 27-2-1875 Auguste Henri Edouard Douwes Dekker,
    welke geb Amsterdam 9-9-1850 en overl Batavia 24-3-1924, zn v Jan Douwes Dekker en Louise Marie Elise Adolphine Bousquet.
    Hieruit 4 kinderen, waaronder:
    - Ernest François Eugène Douwes Dekker, geb Pasoeorean 8-10-1878 en overl Bandoeng 28-8-1950,
      ook wel: Danoedirdja Setiaboeddhi (Setiabudi), Indonesisch nationalist en volksheld.
2. Bertha Mariana Neumann
    geb Pekalongan ca. 1848, overl Lawang 29-5-1939, 91 jr oud
    gehuwd Pekalongan 4-4-1885 met Johannes Veltens, onderwijzer te Pekalongan, welke overl Wiesbaden 8-3-1891
3. Sophia Adelaide Neumann
    geb Pekalongan 4-7-1849, geh Willem Dirk van Oldenborgh,
    welke geb Dordrecht 18-7-1853 en overl Amsterdam 21-8-1913, directeur van Cultuurmijen A'dam,
    zn v Dr. Willem Dirk van Oldenborgh en Johanna Cornelia Scholten.(gen. Oldenborgh)
4. Joseph Bernard Neumann
    geb Pekalongan 1853, zie verder.
5. Clara Anthonetta Neumann
    geb Pekalongan 4-8-1854, overleden Overveen 12-9-1932 (begr. Westerveld), gehuwd met William Etty
6. Johanna Elisabeth Neumann
    geb Pekalongan 15-10-1859
7. Maur Neumann
    geb onbekend, overl Pekalongan 30-3-1867


Mogelijk ook: (maar niet bewezen geparenteerd)
8. Hendrik Ferdinand Neumann
    geb Pekalongan 19-6-1858, overl Batavia (CBZ) 20-6-1942, begr Leeuwigadjah II-574
    geh Banjoewangi 31-8-1877 Louize Cezile Schalk, welke overl Buitenzorg 22-7-1933
    II-a Maur Eduard Neumann
           geb Kendal 12-11-1880, overl Den Haag 29-9=1940
           geh 1e Wageningen 9-9-1914 Alberta Antonia Roetert
           geh 2e Lina Sara Sarluis, welke geb 1-3-1903, dr v Abraham Sarluis en Debora Fresco
           1. Louise Johanna Neumann
           2. Ferdinand Maur Neumann
           3. Eduar Maximiliaan Neumann
   II-b  Cecil Hendrik Neumann
           geb Semarang 1891
           geh Anna Gesina Colenbrander

NRC 10-1-1867   De Locomotief 2-2-1866 
 NRC 10-1-1867    De Locomotief, 2-2-1866
 
II    Joseph Bernard Neumann
geboren Pekalongan 21-6-1853, overleden Den Haag 9-8-1927 (crematie Westerveld)
gehuwd Padang 15-1-1889 Louise Boon, welke geb Padang 25-12-1861 en overl Den Haag 3-4-1941 
                                       dr van Jacobus Boon en Louisa Henrietta Paulina de Stürler de Frienisberg
                                       (begr. oud Eik en Duinen).

- 1889 controleur B.B. 1e klasse te Padang
- 1895-1897 Assistent-resident Painan (S.W.K.)
- 1898 Assistent-resident Toba en Silindoeng (Tapanoeli)
- 28-3-1901 benoemd Resident Lampongsche Districten, eervol ontslag ('eigen verzoek') sept. 1906.
Auteur o.a. van
"Halima, Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld"(A'dam. 1913) 
"Salima, een liefdesdrama in de Lampongsche distrcten",
"Over en tusschen blank en bruin" (1914)
"Schets der Karo-Bataksche spraakkunst" (1922)


Vaderland10081927   

 

sumatraCourant15011889
Huwelijk Neumann-Boon (Sumatra Courant)

Sumatra Courant 18 april 1894
Geboorte Maur Neumann (Sumatra Courant)

   

III  Maur Neumann
Vulcanoloog. Op lijst 500 geinterneerden in N.O.I. 1942.
geboren Padang-Pandjang 18-4-1894, overleden Den Haag 10-6-1986 (crem.)
gehuwd Den Haag 25-7-1952 Cornelia Schoo, welke geb. Makassar 18-8-1913,
            dr van Frans Jacobus Johannes Schoo en Annita Victorine Clignett (ovl Leidschendam 29-4-1991),
            weduwe, eerder gehuwd Soerabaia 8-10-1832 Harm Willem Daniel Oldeman,
            tuinchemist bij de suikeronderneming Soember Hardjo bij Pemalang,
            overleden 21-2-1945 (P.O.W.) dwangarbeider a/d Pakan Baroe spoorweg.
            Uit het huwelijk Oldeman-Schoo:
            1. Annita Bertha Cornelia Oldeman, 
                geb Soerabaia 1-7-1934
            2. Willem Johannes Oldeman, 
                geb Soerabaia 1-1-1938
            3. Erik Paul Oldeman,
                geb Soemberhardjo (Pemalang) 24-7-1942

  2 Charlotte Henriette Neumann
geboren 1895
  3 Louis Henri Paul Neumann
geboren 1896