Spring naar inhoud

Hakkenberg

Betovergrootvader Abraham Simon Hakkenberg (1851-1898), enige bekende portret
Overgrootmoeder Melanie Eugenie Hakkenberg (1887-1959)

In Leiden is op 18-4-1851 betovergrootvader Abraham Simon Hakkenberg geboren als zoon van de timmerman Willem Hakkenberg en zijn echtgenote Cornelia Suzanna Groen.
Abraham Simon is voorzover bekend de oudste Hakkenberg waarvan een portret bewaard is gebleven. In Leiden behaalde hij zijn diploma's als tekenaar en bouwkundig tekenaar. Hij zou volgens overlevering in Leuven in België hebben gestudeerd, alhoewel daar op de universiteit in Leuven nog niets van is gebleken.
Omstreeks 1874 heeft hij als timmerman te boek gestaan, wonende in de Nieuwsteeg nr. 39.
Hij woonde vanaf 10-2-1879 in Tilburg (komende uit Weert) en stond daar ingeschreven als schrijnwerker, op 6 juli 880 werd hij weer uit Tilburg uitgeschreven naar Semarang. Hij vertrok volgens passagierslijsten in juli 1880 met het S.S. Drenthe van Rotterdam naar Batavia. Het lijkt erop dat hij via Marseille heeft gereisd. In het 2e kwartaal 1881 was hij woonachtig te Semarang.
Volgens familieverhalen zou hij daar als architect hebben gewerkt. Beweerd werd wel dat de bruggen bij Porong (Oost Java) qua ontwerp van zijn hand waren. In archieven is hiervan nog niets gebleken - maar er is ook nog niet doelgericht naar gezocht. Abraham Simon huwde eerst te Semarang op 20-5-1882 met Anthonetta Tiber, later na Anthonetta's overlijden te Sidoardjo op 31-12-1888, huwde hii volgens kranteberichten circa april 1889 te Porong met Helena Gaillard. Van zijn eerste echtgenote Alida Anthonetta Tiber, is geen afbeelding bekend, maar mogelijk bestaat het wel nog ergens in de familie. Haar overlijden op 31-12-1888 volgde 3 weken na het overlijden van een kind op 7-12-1888, ook in Sidoardjo. Ook haar graf (Sidoardjo?) is onbekend gebleven.
Alida Anthonetta Tiber was een dochter van Caspar Carolus Tiber en van Beatrix Casanova (overl 1900).

Java Bode 26 juni 1886: tevredenheidsbetuiging A.S. Hakkenberg

Abraham Simon overleed te Soerabaia op 9-7-1898. Hij was toen slechts 47 jaar oud. Het toeval wil dat ook zijn vader (48 jaar) en zijn moeder (47 jaar) ook vroeg waren overleden. Zijn enige zuster Alida Johanna die in Nederland (Leiden) is achtergebleven, werd slechts 44 jaar oud. De reden waarom hij zo vroeg is overleden is onbekend, maar het was niet ongewoon in die dagen. Volgens één versie die mij in 2011 ter ore is gekomen, zou hij bij een vete tussen Madoerezen en Javanen tussenbeide zijn gekomen, wat hem fataal is geworden. Als dit waar is, zouden hiervan in de Soerabaiase kranten van destijds toch sporen moeten zijn nagelaten. Uit de periode 1898 is daarvan niets gebleken.
Wel is in kranten uit 1895 een handgemeen tussen A.S. Hakkenberg en zijn buurman Heijman, overgeleverd. Dit gevecht moet hebben plaatsgevonden in de Rozendoornlaan waar het gezin Hakkenberg destijds woonde. Mogelijk is de overlevering van het gevecht met Madoerezen, een echo van deze burenruzie?

Over de aanleiding tot deze vechtpartij staat in het Soerabaiasch Handelsblad van maart 1895 het volgende:

"Omtrent de zaak van den heer Hakkenberg, die door een jongmensch, zekeren Heijman, is aangeklaagd wegens beleediging, enz. vernemen wij uit goede bron dat die heer in geen enkel opzicht aan het hem ten laste gelegde schuldig is, en integendeel door zijn voormaligen beschermeling, die hem thans heeft aangeklaagd, met diepen ondank is beloond. Hiergeborenen klagen niet zelden over achteruitstelling, die hun deel zouden zijn van den kant der meer gefortuneerde klassen in onze maatschappij. Maar zij vergeten te veel dat zij de behandeling, welke zij ondervinden, grootendeels aan zich zelf te danken hebben.  Wie zijn heil zoekt bij de jeneverflesch, moet het niet vreemd vinden dat men hem een dronkaard noemt; wie langs de straten schuimt, vuile pantons uitbrullend, heeft alleen recht op den naam van straatslijper. De gulle bekentenis van Uilenspiegel, die "het er naar had gemaakt", mocht wel wat meer over de lippen komen van sommige Indo-Europeanen, die maar al te zeer vergeten, dat wij zelven en niet de omstandigheden de machtigste factoren zijn in de bestemming van ons levenslot." (Soerabaiasch Handelsblad, 29-3-1895)

(Soerabaiasch Handelsblad 30-3-1895)

(Soerabaiasch Handelsblad 30-3-1895)

Het lijkt erop dat A.S. Hakkenberg zich tegenover zijn buurman Heijman iets heeft laten ontvallen over (een deel van) de Indo-Europese groep. En dat de jongere buurman Heijman het daar niet mee eens was. Het is niet bekend of Heijman zelf een Indo-Europeaan was, en of briefschrijver C.B. Heijman degene is met wie A.S. Hakkenberg ruzie heeft gehad.
Het is niet zo waarschijnlijk dat A.S. Hakkenberg, die zelf natuurlijk een totok was, een negatieve mening had over Indo's in het algemeen, aangezien zijn (tweede) echtgenote Gaillard Indo was, evenals zijn eerste echtgenote Tiber, en ook zijn gezin een Indo-europees uiterlijk had. Hoe het ook zij: A.S. Hakkenberg werd 1 maand later vrij gesproken. Nadere gegevens over de genoemde buurman Heijman ontbreken. Het toeval wil overigens dat in diezelfde week, op woensdag 20 maart 1895 ten huize van A.S. Hakkenberg een vendutie werd gehouden van meubilaire goederen, die in de krant van de 19e was aangekondigd. We kunnen er slechts naar gissen of die vendutie het toneel was van de vechtpartij.

Soerabaiasch Handelsblad, 3-5-1895

Soerabaiasch Handelsblad, 27-3-1895

Het gezin Hakkenberg-Gaillard woonde in ieder geval vanaf 1895 tot aan het overlijden van A.S. (1898), in de Ro(o)zendoornlaan in Soerabaia, tegenwoordig Jalan Pesapen Selatan geheten. Mij is onbekend of de familie daar tot aan de 2e wereldoorlog is blijven wonen. De Rozendoornlaan lag in de Benedenstad, ooit binnen de muren van de oude citadel van Soerabaia, grofweg tussen de Westerbuitenweg in het westen en de Kali Mas in het oosten, parallel aan de Grisseesche weg en het Rustenburgerpad, tegen de gevangenis aan de Werfstraat/Noord Hollandsche straat, iets ten westen van de Willemskade en de Rode Brug. Een malaria- en choleranest.
Het huisnummer is helaas onbekend gebleven en ook zijn er geen foto's van deze woning bewaard, voorzover bekend. Opmerkelijk is verder dat de weduwe Meijer-Salomonsz, wiens zoon in 1907 zou trouwen met M.E. Hakkenberg, in de Pesapenstraat nummer 7 woonde. Mogelijk woonden fam. Meijer en fam. Hakkenberg in dezelfde straat.

Abraham Simon Hakkenberg zou niet oud worden. In 'De Locomotief' (Semarangsch Handels- en Advertentieblad) van 14-7-1898 staat de volgende passage:

"Zaterdag j.l. overleed te Soerabaja de heer A.S. Hakkenberg, in leven Chef d'atelier van de naamloze vennootschap "Machinehandel", voorheen J.A. Ceulen & Co."

De Machinehandel waar A.S. Hakkenberg werkzaam was, was gevestigd in de Werfstraat. Hier lag ook de gevangenis van Soerabaia. De Rozendoornlaan waar A.S. Hakkenberg woonde, lag aan de achterzijde van deze gevangenis.

Even daarvoor was A.S. Hakkenberg betrokken bij een omvangrijke en geruchtmakende valsemunterij-zaak (Zaak Vinke) waarbij hij als deskundige werd betrokken door justitie in Soerabaia. Het ging hierbij om flinke bedragen aan 100 gulden biljetten die vals waren vervaardigd.

2 Maanden na het overlijden van A.S. Hakkenberg, werd de weduwe Hakkenberg thuis bezocht door een aap, volgens dit artikeltje uit het Soerabaiasch Handelsblad van 7 september 1898.

H.G. Gaillard, 2e echtgenote van A.S. Hakkenberg. Enige bekende foto.

vendutie ca. 2 weken na overlijden van A.S. Hakkenberg (Soer. Handelsblad, 22-7-1898)

Het is onbekend waarom A.S. Hakkenberg zo jong is overleden. Vreemd genoeg heeft de weduwe Hakkenberg-Gaillard na het overlijden geen overlijdensadvertentie geplaatst, zodat eventuele overlijdensomstandigheden onbekend zijn gebleven. Helaas heeft slechts één portret van A.S. Hakkenberg de tand des tijds doorstaan, maar het is goed mogelijk dat er ook nu nog meer van hem ergens bewaard is gebleven.

Bijna 100 jaar heeft hij gerust in graf B2126 op de oude Soerabaiasche begraafplaats Peneleh, vrijwel pal tegenover de ingang, totdat in 1998 de complete inhoud van het graf is overgebracht naar de nieuwere begraafplaats Kembang Koening, elders in Soerabaia. Ook zijn 2e echtgenote Hakkenberg-Gaillard rustte in hetzelfde graf.
Ik stam af van zijn dochter Melanie Eugenie Hakkenberg. Mijn overgrootmoeder. Ze is geboren in Tegal op 17 juli 1886 en overleden te Dordrecht op 22 januari 1959. Ze was gehuwd te Soerabaia op 13 maart 1907 met Henri Victor Meijer (1883-1946).

MIJN RELATIE TOT DE FAMILIE HAKKENBERG

Willem Hakkenberg (1822-1871) A.S.Hakkenberg
(1851-1898)
M.E.Meijer-Hakkenberg (1887-1959) E.E.Meijer (1908-1997) G.M. van de Ven-Meijer (1933-2008) R.J. van de Ven Renardel de Lavalette
(1960)

 

Soerabaia, ca 1933: Grootmoeder M.E. Hakkenberg met 2 kleinkinderen van haar zoon E.E. Meijer en G.C. Arnoldus, links Mary Eugenie Meijer (1931-1978), rechts Geertruida Martina Meijer (1933-2008)

Wageningen 5-3-2011: twee nazaten van Abraham Simon Hakkenberg. Ontmoeting met RMWO-4- Giovanni Narcis Hakkenberg (1923-2013). Abraham Simon Hakkenberg is zijn grootvader en mijn betovergrootvader.

Abraham Nicolaas Hakkenberg, oudere broer van G.N. Hakkenberg en kleinzoon van Abraham Simon Hakkenberg. Naam vermeld op plaquette van gesneuvelden Slag i/d Javazee, Hr.Ms. Java, 28-2-1942, Karel Doorman monument ereveld Kembang Kuning, Soerabaia

 

HET HAKKENBERG-GRAF B2602 OP PENELEH
(OVERGEBRACHT IN 1998 NAAR KEMBANG KUNING)

Graf B2126 op Peneleh, Soerabaja. Geruimd 1998 en overgebracht naar Kembang Koening.

Detail van het Hakkenberg-graf B2126

Dit betreft schoonfamilie van A.S. Hakkenberg uit diens 2e huwelijk met Helena Gaillard. De moeder van Helena Gaillard heette Wilhelmina Cramer.

detail van het Hakkenberg-graf B2126, een kind van A.S. Hakkenberg en A.A. Tiber. Dit moet gaan om Louise Alida Hakkenberg, overl. Soerabaja 13-03-1915.

Nieuw graf op Kembang Kuning met oude teksten ingemetseld (foto: 13-8-2009)

DE AFSTAMMING
Hieronder de rechtstreekse lijn vanaf mij, via mijn overgrootmoeder M.E. Hakkenberg, naar de oudst bekende Hakkenberg-voorouder.
1. Gottfried Hachenberger
geboren ca 1590
gehuwd 2e te Naurod 25-10-1625 Catharina Becker von Naurod

2. Peter Hachenberger
geboren Naurod 1623, overleden Naurod 1-5-1697
gehuwd Naurod 28-1-1649 Anna Margaretha Rossel von Niedernhausen,
welke geboreb 1624, overleden Naurod 16-8-1682, dr v Peter Rossel von Niedernhausen

3.  Johann Michael Hachenberger
* Naurod 2-10-1664, overl 26-4-1699
tr Naurod 14-1-1690 Gertraud Hörrle, dr v Martin Hörrle in Dodenau über         Frankenberg (Eder)

4  Johann Peter Hachenberger
geboren Naurod 16-3-1693, overleden Naurod 28-12-1762
tr Anna Eva, geb april 1691, overl Naurod 24-6-1766, oud : 75 jaar, 2 maanden

5  Johann Nicolaus Hackenberg
(Klaas Hagepor, ook: Hakkenberg, Hakenburg)
geboren Naurod 27-3-1731, overleden 1779, tr Maria (Marijtje) Vollenhoven
welke geb 3-1-1736, overl onbekend
" den 28 dito Claas Hackenberger, kleermakersknegt, jongeman van Nauraut uit           Nassau ... . . . . wonende op de . . . .gragt met . . . .Maria zijn Moeij wonende in             de Doelesteeg met Maria Vollenhoven, jonged. Van Leijden met Jannetje . . .               haar moeij wonende als vooren"

6 Abraham Hakkenberg
geboren 3-12-1797, ged 7-12-1797 N.H.-kerk Hoogland, overleden 5-12-1842
Kledermaker. 25 jaar oud 5-12-1822.
gehuwd Catharina van der Reyden, welke geb 4-5-1797.
In 1822 wonend in de Raamsteeg.

Kinderen: :
1. David, geb leiden 20-6-1821
2. Willem, geb. Leiden 4-12-1822 (3-12?)
3. Catharina Maria, geb. Leiden 15-1-1825, overl ald 1-4-1829
4. Barbara, geb. Leiden 27-4-1827, overl ald 1-4-1829
5. Abraham, geb Leiden 5-4-1829
6. Catharina, geb. Leiden 24-3-1831, overl ald 14-9-1852
7. Nicolaas, geb. Leiden 1-12-1833, overl al 16-9-1834
8. Johannes Gerardus, geb. Leiden 25-11-1834
9. Johanna, geb. Leiden 12-10-1837
10. Paulus, geb. Leiden 23-4-1840

7 Willem Hakkenberg
Timmerman. geboren Leiden 3-12-1822, overleden Leiden 31-3-1871
gehuwd Leiden 16-5-1849 Cornelia Susanna Groen welke geboren Leiden 17-12-1822 en overleden voor 1871 niet te Leiden.
In 1851 wonend in de Heeresteeg te Leiden
Kinderen:
1. Abraham Simon Hakkenberg (1851-1898)
2. Susanna Catharina Hakkenberg (1852-1866) overleden aan cholera
3. Alida Johanna Hakkenberg (1855-1855)
4. Alida Johanna Hakkenberg (1856-1900) tr J.J. Overvliet
5. Willem Hakkenberg (1858-1866)
6. Cornelia Johanna Hakkenberg (1861-1861)
8 Abraham Simon Hakkenberg
geboren Leiden 18-4-1851, overleden te Soerabaia 9-7-1898.
Begraven Peneleh (Soerabaia) grafnr. B2126
19-10-1873 vertrokken naar Leuven.

gehuwd 1e Semarang tussen 21/27-5-1882 Anthonetta Tiber, welke overleden te Soerabaia 9-2-1889 (Alg.Handelsblad)
dr v Caspar Carolus en Beatrix Casanova.
gehuwd 2e Semarang 20-5-1889 H.G.(Helena) Gaillard, welke is overleden Sitoebondo 6-2-1937, 75 jr oud,
dr v Johan Gaillard en Wilhelmina Cramer.
begraven te Peneleh grafnr. B2126 6-2-1937 ("oma Lien").

Kinderen
Uit 1e huwelijk Hakkenberg-Tiber :
1. Anthonetta Alida Johanna,(1884-1887)
2. Melanie Eugenie, (1886-1959) , tr H.V. Meijer
3. “Anton” , (1885-ca. 1922)
4. “Theo”
5. A.A., Dochter, geb. tussen 8/14-7-1887, overl 30-9 t/m 7-10-1887, 2 maanden oud

Uit 2e huwelijk Hakkenberg-Gaillard :
6. Wilhelmina Cornelia (1892-onbekend)
7. Wilfried (1895-1969), tr N. Zange
8. Louise Alida (ca. 1895-1915) ('Daatje')
9. Ernestine Gwendoline (1898-1987), tr A.J.A. Bolsius
10. Ernst Herbert, begr. Peneleh B2126 27-4-1892 (onbekend uit welk huwelijk)
9 Melanie Eugenie Hakkenberg
geboren Tegal 17-7-1886, overleden Dordrecht 22-1-1959.
Gehuwd Soerabaia 13-3-1907 Henri Victor Meijer, welke geboren Soerabaia 27-12-1883 en overl Batavia 17-8-1946,
zn v Willem Johannes Bernardus Meijer en van Eleentje Hermina Salomonsz.
5 kinderen :
1. Emile Eugène Meijer (1908-1997) , tr G.C. Arnoldus, 2 kinderen
2. Mary Victorine Meijer (1910-1999), tr H. van Wieringen, 2 kinderen
3. Freddy Louis Meijer (1911-1945), tr A.J. Plantema, 2 kinderen
4. Femmy Irene Meijer, (1912-20..) , tr Jhr W.L. de Lannoy, 2 kinderen
5. Willy Richard Meijer, (1914-2008), tr W.E.H. Huffenreuter, 1 kind