Spring naar inhoud

Lavalette Kliniek

LAVALETTE KLINIEK ('Rumah Sakit Lavalette')

De oorsprong van de naam van de Lavalette-kliniek in Malang
(door Rob van de Ven Renardel de Lavalette, eerder verschenen in Moesson, 41e jg., nr. 12, juni 1997)

In 'Actueel' (Moesson 15 maart 1997, pag. 8) staat een oproep voor informatie over de herkomst van de 'De Lavalette-kliniek' in Malang, door mevr. L.M. Lavalette-Chatelin in Elsloo. Graag wil ik proberen een tipje van de sluier op te lichten over de herkomst van de naam van deze kliniek. Het misverstand doet de ronde dat de kliniek in verband zou staan met de resident G.J.P. de la Valette (geboren Semarang 4 juli 1853, overleden 's-Gravenhage 1922) die in 1899 resident werd in Pasoeroean en die in 1900 tevens het bestuur over Probolinggo kreeg.

De Nieuwsgier (1952)

1927 (Nieuws v/d Dag v Ned Indie)

1928 (De Indische Courant)

1925 (Nieuws v/d Dag v Ned Indie)

1927 (Nieuws v/d Dag v Ned Indie)

1928 (Algemeen Handelsblad)

De Lavalette kliniek ca. 1922 naar een ansichtkaart (fotograaf Ong Kian Bie)

G.Chr. Renardel de Lavalette

Deze De la Valette, neef van Louis Couperus, heeft nog als gastheer gediend voor Louis Couperus toen deze in Indië verbleef. Couperus zou onder andere inspiratie hebben opgedaan in Pasoeroean voor zijn Stille Kracht en beschrijvingen over Laboewangi komen treffend overeen met het vooroorlogse Pasoeroean. Frédéric Bastet heeft in zijn biografie 'De wereld van Louis Couperus' deze vergissing niet gemaakt, maar journalist Hans Visser in zijn beschrijving ervan wel. Hij schrijft, zonder enige controle: 'De la Valette stichtte in Malang, niet ver van Pasuruan, het De la Valette Ziekenhuis. De kliniek, nog altijd in zijn ietwat landelijke omgeving, is nog steeds particulier' (Noordhollands Dagblad 31 januari 1992).
Dit is onjuist. Waarom zou een resident zomaar een ziekenhuis stichten in Malang, toch nog een flink eind verwijderd van Pasoeroean?

De naam van deze resident was oorspronkelijk geen De la Valette, maar Valette (bij Besluit G.G. 1903 mocht hij zich met zijn wettige nakomelingen De la Valette noemen). De Lavalette kliniek echter, heeft met deze De la Valette (vergelijk onder ondere de andere schrijfwijze) niet uit te staan. De Lavalette-kliniek is omstreeks 1913 gesticht en is ook nu nog verbonden met zijn naamgever, de heer Gerrit Christiaan Renardel de Lavalette, een oud-planter die veel voor Malang heeft betekend.

Planterscongres: plaats en datum onbekend, maar waarsch. Malang vòòr 1901, vooraan in zwart G.C. Renardel de Lavalette, vlak achter hem de zoon van zijn broer Willem Alexander, de latere resident van Tasikmalaya en Pekalongan (toen nog controleur van waarsch. Toempang) G.D.P.A. Renardel de Lavalette


Familie-afstamming
Gerrit Christiaan werd op 20 december 1849 geboren in Lienden in de Betuwe, uit het tweede huwelijk van zijn vader, als tiende kind in een gezin van twaalf. Zijn vader, een godvruchtig man, werkte bij het kadaster van de provincie Noord-Brabant. Hij stamt uit een protestantse familie van Hugenoten die omstreeks 1700 zijn gevlucht uit het gebied rond St. Paul-Trois-Chateaux in de Dauphiné, ruwweg tussen Montélimar en Orange. Rond die tijd vluchtten zij naar Maastricht, enkele generaties later trokken zij naar Amsterdam en heden ten dage vindt men takken van deze familie over heel Nederland verspreid. Naar de oorsprong van deze familie vindt nog steeds onderzoek plaats. Meerdere verklaringen over de oorsprong van de familienaam doen de ronde.

De meest waarschijnlijke echter is dat het een familie Re(y)nardel betrof, die woonde op het landgoed Lavalette. Inderdaad treft men even buiten St. Paul nog het gebied Lavalette aan. Het aantal naamdragers 'Renardel de Lavalette' bedraagt nu circa 60 personen. Al bij al zijn circa drie generaties 'Renardel de Lavalette' in Indië geweest, waarbij Gerrit Christiaan en zijn broer Jean Guillaume tot de eerste generatie worden gerekend.

Tot de tweede generatie behoort de latere resident van Tasikmalaja en Pekalongan, Gerard D.P.A. Renardel de Lavalette (1875-1940), een zoon van een broer van Gerrit Christiaan.
Tot de derde generatie wordt onder andere gerekend de latere ambassadeur van Nederland in Indonesië, Paul Renardel de Lavalette (1918-1980), een kleinzoon van weer een andere broer van Gerrit Christiaan.

G.Chr. Renardel de Lavalette en Aaltje Mollet. Ongedateerd, de namen van de anderen zijn onbekend. Waarsch. Malang na 1906.


Er bestaat zelfs nog de mogelijkheid dat er ook in de VOC-tijd personen van deze familie naar de Oost zijn getrokken (een zekere Jean Renardel de Lavalette (1765) zou naar Indië zijn vertrokken), maar onderzoek in die richting heeft nooit enige duidelijkheid hieromtrent gegeven. Onbekend is wanneer Gerrit naar Indië is gereisd en waar hij toen verbleef. Zijn halfbroer Jean (1828-1918) was er al in 1849 aanwezig, onder andere in Semarang en deze Jean heeft later tot aan zijn dood in 1918 in Lawang gewoond. Deze Jean heeft slechts één dochter gehad die in 1868 in Probolinggo huwde met W.C. van de Ven, waaruit enkele Indische nazaten met de naam 'Van de Ven Renardel de Lavalette' (bij besluit G.G. 1912 kregen deze nakomelingen de naam van hun vader én hun moeder). Hieruit komt schrijver dezes voort.

Vermoed wordt dat Gerrit Christiaan rond 1880 naar Indië is gegaan (in 1872 verbleef hij nog in Lienden), waar zijn broer Jean toen inmiddels al dertig jaar verbleef. Gerrit had zelf geen kinderen, maar heeft wel een drietal inlandse kinderen (dochters) geadopteerd, waarvan er tenminste één de naam 'De Lavalette' heeft gekregen. Zijn familie zou het niet hebben goedgekeurd dat de volledige familienaam werd aangenomen. Hij was gehuwd met de Indische vrouw Aaltje Antoinette Mollet. Gerrit heeft volgens de verhalen fortuin gemaakt in de cultures in het Kepandjense. Later is hij vooral in het bestuurlijke vlak in Malang erg actief geweest. Hij overleed in Malang op 23 juni 1926 op 76-jarige leeftijd. In krantenartikelen uit die tijd wordt zijn betekenis voor Malang uitputtend beschreven.

Koffieplanterscongres: locatie/datum onbekend, maar waarsch. Malang, mogelijk 1e koffiecongres op 12-10-1898. Vooraan 1e rij, 5e persoon van links G.Chr. Renardel de Lavalette, schuin daarachter met enigszins afgewend hoofd, zijn broer J.G. Renardel de Lavalette (1828-1918), directeur cultuurmaatschappij Bandoe Ardjo, ook in de koffie werkzaam en succesvol. De man links vooraan is H.H.T. van Lennep (ca 1848 - ovl Blitar 1-11-1914), voorzitter v/h Koffiesyndicaat op Java. Overige personen onbekend.

Met geadopteerde
dochter Sophie

Met echtgenote A.A.
Mollet

Op kantoor

Met dhr. H.H.T.van Lennep, voor 1914, waarschijnlijk bij de
woning van G.Chr. die in 1915 woonde aan Tjelaket 14

Zijn betekenis voor Malang
G..Chr. Renardel de Lavalette heeft eerst circa dertig jaar verbleven op de cultuuronderneming Bandoe-Ardjo in het Kepandjense (opgericht 1889; hij was daar onder andere commissaris, zijn broer Jean was er directeur), waarna hij zich in Malang vestigde. Hij was de oprichter van het Kinderpension van Geëmployeerden, van de Lavalette-kliniek en van de Malangse Fröbelschool, één van de oprichters van de Vrijmetselaarsloge in Malang en van de Malangse Plantersvereniging (werd later president), van het Proefstation, commissaris van de Javasche bank, lid van de Gewestelijken Raad van Pasoeroean, lid van de Malangse gemeenteraad en erelid van sociëteit Concordia.

Voorzijde Lavalette-kliniek, jaren 20

Vooraanzicht Lavalette kliniek ca. 1922 (Ong Kian Bie)

De Lavalettekliniek bij de opening in 1919. De officiele opening vond plaats op 17 jan. 1919, maar officieus werd de kliniek al op 9 dec. 1918 in gebruik genomen. De tekst 'Lavalette Kliniek' is dan nog niet aangebracht, maar in 1922 wel al aanwezig. De Stichting Malangsche ziekenverpleging bestond al sinds 1903, en was tussen 1903 en 1918 gehuisvest in een huurwoning in een rustige buitenwijk van Malang, vandaar dat het zilveren jubileum in oktober 1928 onder grote belangstelling kon worden gevierd. Merk op het armetierige stekje op de voorgrond, dat in de loop der jaren zou uitgroeien tot de karakteristieke boom die er heden ten dage nog steeds staat.

Vooraanzicht Lavalettekliniek jaren 20. Oudere vrouw i/h midden directrice C.F. Hinrichs (ca. 1871-1938), overige personen onbekend.


Samen met enkele anderen richtte hij als lid van de gemeenteraad het verzoek tot de regering om Malang zelfbestuur te geven, hetgeen met Staatsblad 1914 no. 297 afkwam. Bij de openingsrede van de raadsvoorzitter op 6 april 1914 werden enkele wapenfeiten van zijn hand genoemd, waaronder de aanleg van de drinkwatervoorziening (de commissie voor de drinkwaterleiding werd ingesteld op 19 juli 1915), de riolering en de bouw van de nieuwe pasar van Malang.
Genoemd kunnen tevens worden zijn werkzaamheden voor het dagelijkse beheer van de algemene begraafplaatsen, zijn werkzaamheden voor de Julianastichting, hij was lid van de pasarcommissie en de schoonheidscommissie. Op 21 februari 1918 nam hij afscheid van de gemeenteraad omdat hij toen reeds de 70-jarige leeftijd had bereikt. Tijdens die vergadering werd aan G.Chr. Renardel de Lavalette gevraagd om zijn mening over het voorstel om in een van de nieuwe wijken een straat naar hem te vernoemen. Hij zou toen gezegd hebben: 'Ik acht het beter de straatnamen van de nieuwe wijken ongewijzigd te laten'.

Malang. juni 1924: Bezoek van het gezin P.A.W.A. Renardel de Lavalette-Van Noort. P.A.W.A. (1889-1977) is de zoon van een broer van G.Chr.

Malang 1917: v.l.n.r.: G.C Renardel de Lavalette, G.M.A. Renardel de Lavalette-van Oijen, AA. Renardel de Lavalette-Mollet, G.D.P.A. Renardel de Lavalette

Gouverneur-Generaal Mr. D.Fock bracht op 12 september 1922 een bezoek aan Malang, waarbij hij diverse instellingen bezocht, onder andere ook de Lavalette-kliniek waar hij werd ontvangen door de directrice en andere bestuursleden van Malang, de heren Fransen van de Putte (secretaris der Vereniging Malangsche Ziekenverpleging), Gogelein, Van Baak en Punt. In het Tropenmuseum te Amsterdam berust een album dat de G.G. bij die gelegenheid werd aangeboden, waarin ook een opname van de Lavalette-kliniek anno 1922. Hij werd op het Malangse Proefstation ontvangen door Gerrit Christiaan in zijn functie van voorzitter van de Vereniging Proefstation Malang. Het ziekenhuis wordt als volgt beschreven: 'Het uitgestrekte gebouwen-complex werd in oogenschouw genomen; de dames waren het eens over de practische inrichting der kliniek en als Hollandsche huisvrouwen zal het haar ook hier zijn opgevallen, dat alles kraakzindelijk is en tot in de puntjes verzorgd'.

Rumah Sakit Lavalette

Het portret van Gerrit Christiaan hangt nu nog altijd in het kantoor van de directeur van de Lavalette-kliniek, samen met dat van de president en vice-president van de Republik Indonesia. Tijdens bezoek die ik in 1988, 1990 en 1992 daar heb gebracht, heb ik nog kunnen genieten van de gastvrijheid van het personeel en van de authentieke koloniale sfeer die in het inmiddels gedateerde ziekenhuis hing. Het was oorspronkelijk bedoeld voor planters. In 1926 verbond de raad van Malang zich om de kliniek (tot dan toe niet bestemd voor on- en minvermogenden en speciaal bedoeld voor cultuur-geëmployeerden) te subsidiëren tot een maximum bedrag van f 1600,- per jaar onder voorwaarde dat er tien bedden beschikbaar zouden zijn voor minvermogende Europeanen. Tegenwoordig kan iedereen er terecht.

Het huidige personeel bleek geen notie te hebben van de oorsprong van dit ziekenhuis en het is frappant dat het de naam 'Lavalette-kliniek' heeft weten te behouden, ondanks een wereldoorlog en de daarop volgende dekolonisatie. Op de voorgevel van het ziekenhuis staat ook nu nog steeds de tekst 'Lavalette-kliniek'. Tijdens mijn laatste bezoek werden plannen voor nieuwbouw van het ziekenhuis getoond, onbekend is of deze inmiddels zijn begonnen. Het graf van Gerrit Christiaan is er nog steeds, graf 177 op de Malangse begraafplaats 'Soekoen', maar in een deerlijk gehavende toestand.

Ca. 1930, grafbezoek door echtpaar Ch.H.Van Schreven-Renardel de Lavalette

Malang, 1988, Chr.begr.plts. Soekoen, graf G177

Graf G177 op 12-8-2009

De marmeren steen op het graf is finaal vernield en afgebrokkeld, hetgeen wel vaker voorkomt bij (nog bestaande) Europese graven die al zo oud zijn. Daardoor is niet bekend hoe zijn grafschrift luidde. Bekend is dat op de dag van zijn begrafenis door de resident Gerard Renardel de Lavalette voordat de kist werd gesloten en neergelaten, zijn koninklijke onderscheiding (Officierskruis van de Oranje-Nassau Orde) op de borst werd gespeld. De belangstelling tijdens zijn begrafenis was groot, 'veertig automobielen reden in de stoet mede'. De toenmalige directeur van de Lavalette-kliniek, M. Vlierboom, was een van de sprekers.

Handtekening G.Chr. Renardel de Lavalette

logo v/h DLZ op een etensbord

In 1923 het adres: Kliniekstraat 4,Malang

Briefhoofd uit 1933 van de toenmalige directrice G. Strabbing, handtekening v/d secretaris H. Croes.

De Lavalette werd beschouwd als één van de oprichters van de gemeente Malang of althans het zelfbestuur dat Malang dankzij hem heeft gekregen. Zijn weduwe Aaltje Renardel de Lavalette-Mollet zou haar echtgenoot nog dertien jaar overleven en overleed te Malang op 20 januari 1936. Zij werd in hetzelfde graf als haar overleden echtgenoot bijgezet. Mochten er personen zijn die meer informatie hebben over zijn levenswandel, of anderszins portretten/foto's over Gerrit Christiaan of zijn broer Jean uit Lawang, danwel oude oude foto's van en informatie over de Lavalette-kliniek, dan hou ik mij daartoe graag aanbevolen.

Malang jaren 20: G.C. Renardel de Lavalette en echtgenote A.A. Mollet, waarschijnlijk bij hun huwelijksjubileum, onbekend is waar en wanneer zij zijn getrouwd

Als hiernaast, zelfde gelegenheid, in midden hun aangenomen dochter Sophie ('Pipi'), overige personen zijn waarschijnlijk
kinderen uit een eerder huwelijk van A.A. Mollet

Locatie en omstandigheden onbekend:
rechts op voorgrond G.C. Renardel de Lavalette

G.Chr. Renardel de Lavalette omstreeks 1917
Locatie en datum onbekend: In tandoe C.F. Hinrichs, directrice Lavalette kliniek (overl 21-3-1938), andere personen onbekend. Gezien de warme kleding van de dames, uitdossing en uiterlijk van het escorte en enkele omgevingskenmerken, is deze locatie vrijwel zeker Tosari, mogelijk tijdens een Bromo-toer of -aangezien zij een uniform draagt - tijdens een bezoek aan het te Tosari gevestigde sanatorium (bron: N. Scheltens)


Onvolledige opsomming van namen van voormalige personeelsleden van de Lavalette Kliniek, uit de Nederlandse periode, voorzover kon worden achterhaald.

Correcties en aanvullingen zijn welkom, evenals foto's en portretten!

H. Balkstra, mej. Directrice Malangsche ziekeninrichting (voorloper Lavalette Kliniek) in periode 1903-1904, mogelijk ook nog daarna. Was per febr.1902 hoofdverpleegster militair hospitaal Magelang, daarvoor verpleegster i/d kliniek van Dr. Wagener te Djokjakarta. Mogelijk betreft het Henriette Gezina Petronella Balkstra, geb. S'baia 15-2-1876 en overl Bandoeng 10-9-1944 (Pandu, V-871), 15-5-1909 te Blitar gehuwd met publicist D.M.G. Koch.
Benthem Sypkens, A. Afdeelingszuster 1938 in dienst 10-jan-1938, vertrokken per ultimo sep-1938
Berends, C.H. Hoofdverpleegster, plv. directrice, directrice 1940 1935,1938, 1939, 1940 (in dienst sinds 5-okt-1927)
Berg, van den, A.W. Afdeelingzuster 1940 Later gehuwd met Dhr. Wiemans, in 1991 woonachtig te De Bilt
Bongers, E. Zuster E. Bongers van De Lavalette kliniek, biedt in krantenadvertientie werk aan tijdens passage naar Holland in 1919
Bowbyes, A.I.J.  Hulpverpleegster 1938, 1939, 1940
Coelingh, J.M. A  Afdeelingszuster 1938 (in dienst 1-jan-1935, per ultimo febr-1938 vertrokken) Getrouwd: J.van Daalen Wetters en Didi Coelingh,
Malang (Java) 15 April 1938. Gajamplein 25 (Het Vaderland 16-4-1938)
Cosel, von, H.C.S.  Administrateur 1935 (in dienst sinds 1-juni-1930, vertrek per 9-apr-1935
Croes, H.  Arts, Directeur 1934, med. comm. 1926
Doeve, L. Afdeelingszuster 1938 (in dienst sinds 15-dec-1928, op verzoek ontslag verleend 1-april-1939)
Duyvendijk, van, J.C. Afdeelingszuster 1940
Evers, M.F. afdeelingszuster 1939, 1940
Fritz, L. Hulpverpleegster 1940
Gerken, F.  Hulpverpleegster 1939, 1940 (per 1-dec-1940 ontslag gevraagd)
Geul, M.G.  Hulpverpleegster 1935 (in dienst sinds 16-okt-1934)
Haga Arts 1934
Hanedoes, E.C. Afdeelingszuster 1939, 1940 (per 1-aug-1940 ontslag gevraagd wegens huwelijk)
Hinrichs, C.F. (Charlotte Frederique)  Directrice, exacte periode onbekend. overleden 's Gravenhage 21-maart-1938, 67 jr.oud
Hinterberger, M.H.  Afdeelingszuster 1935 (in dienst sinds 5-dec-1928)
Hoffman, S.  Hulpverpleegster 1940
Juda, E.E.  Arts, chirurg, exacte functies en periode onbekend, circa 1930-1950, ook tijdens Jap.bezetting
Kernkamp, H. Hulpverpleegster 1940, waarschijnlijk tot minstens 1943
Kranefeld, W.I.J.  Operatiezuster 1938, 1939, 1940 (in dienst sinds 20-dec-1929), waarsch. tot minstens 1943
Küpker, B.J.F. Plv. Directrice 1935 (in dienst sinds 1-febr-1928)
Met ingang van ult. sept. buiten werking gesteld de ter beschikkingstelling van de tijd. wd. verpleegster 1e kl. mej. B.J.F. Küpker van West-Java met standplaats Tasikmalaja, terwijl zij naar de CBZ te Soerabaja is overgeplaatst (Vaderland, 4-10-1939)
Leber, Prof.dr.
Ledermann, M.M. M.M. Hulpverpleegster 1935 (in dienst 1-sep-1934 tot 30-sept-1935)
Mackay, W.J. afdeelingszuster 1940
Mierlo, van, F.A. Administrateur 1935,1938, 1939, 1940 (in dienst sinds 1-apr-1935)
Miestel, A.G. Directrice voor 10-9-1923, zij heeft na haar periode als directrice pension 'Hermine' aan Rampal beheerd en werd daarna in 1923 directrice v/h protestantse weeshuis (afd. verpleging) in Semarang. Verder niets van bekend.
Munters, N.H.  Afdeelingszuster 1938 (op 17-jan-1939 dienst verlaten)
Passel, van, M.  Hulpverpleegster 1938, 1939, 1940 (in dienst per 1-11-1928)
Rade, L. (Lucie)  Hulpverpleegster 1 aug. 1928 tot ca. 1933
Renssen, C.W.  Arts, wordt genoemd in advertentie 7-3-1938
Santé, E. Hulpverpleegster 1940
Schol, mevr. Leidinggevende functie Malangsche Ziekenverpleging, 1902
Schultz, M.J. Hulpverpleegster 1938 (in dienst per 1-jan-1934, vertrokken per ultimo maart-1938)
Smit Arts, 1934
Sounokil, J.M. Hulpverpleegster 1940
Star, van der, P. Hulpverpleegster 1939 (op verzoek ontslag verleend 1-mei-1939)
Strabbing, G. Directrice in dienst sinds 15-mei-1919
Tjassens Keiser, P. Dame v/d huishouding 1938, 1939, 1940 (in dienst sinds 15-okt-1932)
Toussieng, P. Arts, wordt genoemd in krant 28-9-1931
Ullmer, E.P.Ch. Hulpverpleegster 1938, 1939, 1940 (in dienst sinds 7-okt-1935, per 1-nov-1940 ontslag gevraagd wegens huwelijk)
Vinkhuyzen, Dr. Arts 1920, vertrek naar Nederland 1927
Vlierboom, M(arius)  Planter, voorzitter bestuur, geb. 1871
Vlierden, J.G.C.  Administrateur Sf. Panggoonredjo, bestuurslid Lavalettekliniek overl. 23-4-1926
Waard, de, mevr. Leidinggevende functie Malangsche Ziekenverpleging, 1902. Echtgenote Dr.de Waard?
Waard, de, Dr. M.J. Stond feitelijk samen met voorzitter van de Malangsche Koffieplanters, G.Chr. Renardel de Lavalette aan de wieg van de Lavalette-kliniek. Was in 1902 initiatiefnemer oprichting Malangsche Ziekenverpleging, oud-assistent v/h Binnengasthuis A'dam, arts te Bangil 1901, behandelend geneesheer Quisisana 1907. Ondertrouw A'dam 2-12-1897, gehuwd 16-12-1897 J.M.P. Rutjes (overl Bussum 4-1937, 68 jr oud). Dochter Aleida Michaela Elisabeth, geb. Bangil/Malang 30-10-1899, dochter Froukje, geb Malang 10-10-1901, zoon Michiel Jacob Simon, geb Beverwijk 30-6-1904. Verder onbekend.
Wempe, A. arts chirurgie 1934
Wenz, F.C. Hulpverpleegster 1938, 1939, 1940 (in dienst sinds 1-2-1929)
Westhoff, T.E. Hulpverpleegster 1938, 1939, 1940 (in dienst sinds 1-maart-1935, per 1-okt-1940 ontslag gevraagd)
Wilde de Ligny, de, E.M.   Hulpverpleegster 1935 (in dienst sinds 15-nov-1933)
Zeeuw, de, J.M. Afdeelingszuster 1940 (per 15-sept-1940 ontslag gevraagd wegens huwelijk)

Overige stakeholders
- F.C. van Baak, bestuur 1926
- H.N.G Balsem , commissaris 1926
- Dr. J.J. Brutel de Rivière, med. commissaris 1926
- Koch, mede-oprichter van De Lavalette Kliniek in 1903, was aanwezig bij het 25-jarig jubileum in 1928
- A. Franken, gekozen bestuur 1926
- A. Fransen van de Putte, secretaris, overl. Malang 30-12-1923
- W.J.L. de Lange , secr. thesaurier 1926
- P.H. Mossel, gekozen bestuur 1926
- B. Rijkens, bestuur 1926
- Sand, v.d., opende de Lavalette Kliniek op 17-1-1919
Onbekende namen/personen
Van de periode tijdens de Japanse bezetting zijn enkele namen overgeleverd.
Maar of deze juist zijn qua periode en schrijfwijze?

De overgeleverde namen uit WO-2 zijn:
- Mevr. Riek Vonk. (directrice)
- Zr. de Haan
- Zr. Prins
- Zr. van der Keijl
- Zr. Schwärzer

De volgende personen kwamen tijdens de bezetting in getuigenbeschrijvingen voor:
Zr. Passel, Zr. Kernkamp, Dr. Juda, Dr. Bär, Zr. Kranefeld. Zij blijken gedurende de bezetting hun functie te kunnen blijven uitvoeren.

Bovenstaand 3 foto's van 12 augustus 2009

L(ucie) Rade

Periode 1928-1933: links hulpverpleegster L(ucie) Rade, rechts afdeelingszuster L(ies) Doeve

G.Strabbing op 5-8-1926: een geboorte i/d Lavalette Kliniek

L(ucie) Rade Foto uit periode 1928-1933: links hulpverpleegster L(ucie) Rade,
rechts afdeelingszuster L(ies) Doeve

G.Strabbing op 5-8-1926: een geboorte i/d Lavalette Kliniek Dr. H. Croes (secretaris Lavalette kliniek) temidden van 'zijn' zusters

Dr. H. Croes, secretaris Lavalette Kliniek

Een zeldzame binnenopname v/d Lavalette kliniek uit tempo doeloe

Dr. Imam Suwito en de kepala (hfd.) v/h RS Lavalette, Dr. Pratomo (febr. 1998)

Rechts: M. van de Ven (1900-1974), ongedateerd, maar mogelijk in de Lavalettekliniek. Persoon links is onbekend.

Personeel Lavalette-kliniek (RS Lavalette) vermoedelijk jaren 60

Personeel in de jaren 1928-1933.
Geheel rechts Lucie Rade, overigen onbekend.

Handout RS Lavalette, 1988

Galerij Lavalette kliniek, waarsch. 1936/1937

Handout RS Lavalette (2009)
5 december 1947: Sinterklaas brengt een bezoek aan de Lavalette Kliniek, en wordt begeleid door Dr. P.J.W. Beukers, commandant 34 Hupva.
Lavalettekliniek 28-12-1955. De namen van de gefotografeerde personen zijn onbekend.