Spring naar inhoud

Neumann van Padang

NEUMANN van PADANG (via-via aangetrouwd)

Maur Neumann, stamvader, (Saltzdorf 1808, Pekalongan 1866), genaturaliseerd 21-6-1859
Joseph Bernard Neumann (Pekalongan 1853, Den Haag 1927)
1863: rechts Joseph Bernard Neumann,ander kind mogelijk jongere broer Maur (+ 1867)
Louisa Neumann-Boon (Padang 1861, Den Haag 1941) e.v. Joseph Bernard Neumann
Jacobus Boon (Rotterdam 1827, Padang 1890) met kinderen Louisa Boon en Jasper Boon
Jasper Boon (1860-1926) en Louisa Boon(1861-1941)
Louisa Henrietta Paulina de Stürler de Frienisberg, (Fort vd Capellen 1833, Padang 1889) e.v. Jacobus Boon
Jacobus Boon (Rotterdam 1827, Padang 1890)
Joseph Bernard Neumann (1853-1927), Resident Lampongsche Districten 1901-1906
Residentswoning Lampongsche Districten te Telok Betong

De vele publicaties van de productieve en erudiete vulcanoloog Maur Neumann van Padang zijn ook nu nog vrij gemakkelijk via de diverse antiquariaten te vinden. Die gaan over de vele vulkanen in Nederlands-Indië waar hij ruim voor de Tweede Wereldoorlog op zijn expedities onderzoek heeft verricht. Ook diverse vulkanen elders op de wereld zijn door hem voor en na de oorlog bezocht, onderzocht en beschreven. Door de Oldeman-connectie die via-via is aangetrouwd met mijn familie, heb ik een kijkje kunnen nemen in de indrukwekkende fotografische erfenis van deze vulcanoloog. Hij was in zijn familie niet de eerste die ‘Maur’ heette. Zijn grootvader heette ook Maur, was afkomstig uit Saltzburg in Beijeren (toen nog als koninkrijk aangeduid) en deze werd in 1859 tot Nederlander genaturaliseerd. Maur’s vader had een jongere broer die ook Maur heette.

“De Lampongsche Zaak” 
Maur Neumann is de zoon van Joseph Bernard Neumann, een indische ambtenaar, geboren en getogen in Indie, die in 1901 resident werd in de Lampongsche districten, residentieplaats Telok-Betong. Hij was een groot kenner van de Bataksche wereld, maakte verschillende expedities in zijn periode als controleur en assistent-resident in de afgelegen streken van Sumatra en heeft diverse publicaties over het adatrecht op zijn naam staan.
Twee romans van zijn hand:
– Silama. een liefdesdrama in de Lampongsche distrcten
– Halima, Hartstocht en Ijdelheid in de Lampongsche wereld.

In 1906 kreeg de resident Neumann landelijke bekendheid in wat wel ‘De Lampongsche zaak’ is gaan heten. In een kritisch rapport van de hand van de planter J.F. Dijkstra, ‘Corruptie in de Nederlands-Indische ambtenaarswereld, of: Mr. Rhemrev als Regeerings-commissaris’ wordt Neumann als resident beschuldigd van amtsmisbruik. Ook Mr. J.L.T. Rhemrev, oficier van Justitie, krijgt ervan lang. De zaak werd zelfs in de 18e vergadering van de 2e Kamer in 1906 (14-11-1906) besproken met de minister van Kolonien (Mr. Fock). In deze vergadering worden ook de motieven van J.F.Dijkstra, die na het rapport uit Nederlands-Indie is gezet omdat hij geen verblijfsvergunning had, in twijfel getrokken. De GG draaide dit besluit tot uitzetting overigens weer terug. De resident is dan echter al ontslag verleend door de Gouverneur-generaal, eervol weliswaar. De minister geeft geen krimp als hij over de zaak wordt ondervraagd door Mr. Troelstra, die in de kwestie de kant van Dijkstra kiest. Geen woord over de schuldvraag en of de resident terecht ontslag is verleend. Enkele van de beschuldigingen: het tegen hun wil verkopen van gronden te Telok-Betong om o.a. de rijke chinees Po Tjio te helpen, het laten bouwen van een pondok (‘villa’ volgens Troelstra) door inlands personeel en “3 maanden ten eigen bate kosteloos gebruik maken van de arbeid van inboorlingen”, aldus Troelstra.

Lusthof “NIRWANA”

Waarschijnlijk is dit het buitenverblijf van de resident J.B. Neumann te Tandjong Radja waarover in 1906 zoveel te doen was: Nirwana.

Symbool van het machtsmisbruik in deze ‘Lampongsche zaak’ staat toch wel het in 1903 gebouwde, bij kampong Langkapoera gelegen lustverblijf ‘Nirwana’, zoals dit in het Bataviaasch Nieuwsblad wordt genoemd. Dit buitenverblijf van de resident Neumann te Tandjong Radja, zou te duur en te luxueus en met behulp van nietsverdienende inlanders danwel dessalieden gedurende 3 maanden in herendienst zijn opgetrokken. Het op 2 bouw erf gelegen verblijf heette volgens een plaquette ook letterlijk ‘Nirwana” en lag tussen de kampongs Koerangan Djawa en Baroe in. De hoofdopziener van Openbare Werken, J. de Booij, die bij de bouw was betrokken ontkent de beschuldigingen dat het om een groot (indisch) luxe landhuis ging. Hij vond het zelfs amper de resident waardig, gezien de veel luxueuzere omliggende verblijven van inlanders. Het buitenverblijf van de resident was volgens hem een soortement pondok, een soort standaard gouvernements-pasanggrahan van bescheiden afmetingen waar de resident in zijn vrije tijd wat tot rust kon komen. Volgens opgave van de Booij bestond het uit:
– 2 kamers van 4 bij 4 m
– voorgalerij van 4 bij 8 m
– achtergalerij even groot als voorgalerij
– geen binnenwandvoering
– geen erf- of tuinaanleg

Het mocht maximaal 3000 gulden kosten, en dat bedrag werd niet gehaald. De klagende partij heef het over uitbuiting, spreekt over een lustverblijf, lusthuis en ‘villa'(Troelstra).
Ook in die tijd wist men al wat ‘framing’ was.

De vulcanoloog Dr. Maur Neumann van Padang

1904: Louisa Neumann-Boon met beide zoons
1914
Papandajan 1925
Krakatau 1928-29, Langeiland, vooraan rechts Dr. M. Neumann
Expeditie Papandajan 1925


N KLEINE FAMILIESCHETS
I   Maur Neumann
    geb ca. 1808 Sal(t)zdorf, Beieren, overl Pekalongan 10-11-1866
    Bekend ingezetene van Pekalongan, bezat o.a. een toko en bij overlijden in 1866  diverse
    percelen.
Genaturaliseerd tot Nederlander, Staatsblad no. 58 21-6-1859, wonende te Batavia.

1e gehuwd Pekalongan 21-4-1838 Jacoba Carolina Greuder, geb Pekalongan 13-6-1821, overleden Pekalongan 9-8-1842, dr van Hendrik Greuber en de inlandse vrouw Jica, in 1842 nalatende 2 jonge kinderen.  De executeur-testamentair na het overlijden van M. Neumann in 1866 heette J.H. Greuder.

2e gehuwd Pekalongan 26-1-1853 inlandse vrouw Sahia

Java-bode 22-4-1865


Kinderen uit 1e huwelijk met Jacoba Carolina Greuder:

1. Marie Louise Neumann
    geb Pekalongan 16-11-1839, overl Den Haag 3-10-1924
    geh Pekalongan 5-3-1860 Johann Robert Kampf
2. Wilhelmina Neumann
    geb Pekalongan 22-4-1841, overl onbekend,
    geh Pekalongan 18-2-1864 Johann Henrich Kampf

Kinderen uit 2e huwelijk met inl. vr. Sahia: (voorzover bekend)

1. Louise Margaretha Neumann
    geb Pekalongan 2-3-1844, overl Batavia 17-6-1899,
    geh Soerabaia 27-2-1875 Auguste Henri  Edouard Douwes Dekker,
    welke geb Amsterdam 9-9-1850 en overl Batavia 24-3-1924, zn v Jan Douwes Dekker en Louise 
    Marie Elise Adolphine Bousquet.


Hieruit 4 kinderen, waaronder:

Ernest François Eugène Douwes Dekker, geb Pasoeroean 8-10-1878 en overl Bandoeng 28-8-1950,
ook wel: Danoedirdja Setiaboeddhi (Setiabudi), Indonesisch nationalist en volksheld.
2. Bertha Mariana Neumann
geb Pekalongan ca. 1848, overl Lawang 29-5-1939, 91 jr oud
gehuwd Pekalongan 4-4-1885 met Johannes Veltens, onderwijzer te Pekalongan, welke overl Wiesbaden 8-3-1891
3. Sophia Adelaide Neumann
geb Pekalongan 4-7-1849, geh Willem Dirk van Oldenborgh,
welke geb Dordrecht 18-7-1853 en overl Amsterdam 21-8-1913, directeur van Cultuurmijen A’dam, zn v Dr. Willem Dirk van Oldenborgh en Johanna Cornelia Scholten.(gen. Oldenborgh)
4. Joseph Bernard Neumann
geb Pekalongan 1853, zie verder.
5. Clara Anthonetta Neumann
geb Pekalongan 4-8-1854, overleden Overveen 12-9-1932 (begr. Westerveld), gehuwd met William Etty
6. Johanna Elisabeth Neumann
geb Pekalongan 15-10-1859
7. Maur Neumann geb onbekend, overl Pekalongan 30-3-1867

Mogelijk ook: (maar niet bewezen geparenteerd)
8. Hendrik Ferdinand Neumann
geb Pekalongan 19-6-1858, overl Batavia (CBZ) 20-6-1942, begr Leeuwigadjah II-574
geh Banjoewangi 31-8-1877 Louize Cezile Schalk, welke overl Buitenzorg 22-7-1933
II-a Maur Eduard Neumann
geb Kendal 12-11-1880, overl Den Haag 29-9=1940
geh 1e Wageningen 9-9-1914 Alberta Antonia Roetert
geh 2e Lina Sara Sarluis, welke geb 1-3-1903, dr v Abraham Sarluis en Debora Fresco
1. Louise Johanna Neumann
2. Ferdinand Maur Neumann
3. Eduar Maximiliaan Neumann
II-b Cecil Hendrik Neumann
geb Semarang 1891
geh Anna Gesina Colenbrander

NRC 10-1-1867
NRC 10-1-1867 De Locomotief, 2-2-1866

II Joseph Bernard Neumann
geboren Pekalongan 21-6-1853, overleden Den Haag 9-8-1927 (crematie Westerveld)
gehuwd Padang 15-1-1889 Louise Boon, welke geb Padang 25-12-1861 en overl Den Haag 3-4-1941
dr van Jacobus Boon en Louisa Henrietta Paulina de Stürler de Frienisberg
(begr. oud Eik en Duinen).

– 1889 controleur B.B. 1e klasse te Padang
– 1895-1897 Assistent-resident Painan (S.W.K.)
– 1898 Assistent-resident Toba en Silindoeng (Tapanoeli)
– 28-3-1901 benoemd Resident Lampongsche Districten, eervol ontslag (‘eigen verzoek’) sept. 1906.
Auteur o.a. van
“Halima, Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld”(A’dam. 1913)
“Salima, een liefdesdrama in de Lampongsche distrcten”,
“Over en tusschen blank en bruin” (1914)
“Schets der Karo-Bataksche spraakkunst” (1922)

Huwelijk Neumann-Boon (Sumatra Courant)
Geboorte Maur Neumann (Sumatra Courant)

III 1 Maur Neumann
        Vulcanoloog. Op lijst 500 geinterneerden in N.O.I. 1942.
        geboren Padang-Pandjang 18-4-1894, overleden Den Haag 10-6-1986 (crem.)
        gehuwd Den Haag 25-7-1952 Cornelia Schoo, welke geb. Makassar 18-8-1913,
        dr van Frans Jacobus Johannes Schoo en Annita Victorine Clignett (ovl Leidschendam 29-4-1991),
        weduwe, eerder gehuwd Soerabaia 8-10-1832 Harm Willem Daniel Oldeman,
        tuinchemist bij de suikeronderneming Soember Hardjo bij Pemalang,
        overleden 21-2-1945 (P.O.W.) dwangarbeider a/d Pakan Baroe spoorweg.
        Uit het huwelijk Oldeman-Schoo:
        1. Annita Bertha Cornelia Oldemangeb Soerabaia 1-7-1934
        2. Willem Johannes Oldemangeb Soerabaia 1-1-1938
        3. Erik Paul Oldeman, geb Soemberhardjo (Pemalang) 24-7-1942

2 Charlotte Henriette Neumann

geboren 1895

3 Louis Henri Paul Neumann

geboren 1896