Spring naar inhoud

Nieman(d)sverdriet

Bataviaasche Courant, 13-11-1819

Bataviaasche Courant, 24-1-1824

Bataviaasche Courant, 27-11-1824

 


De genealogie 'Niemansverdriet' is reeds door anderen onderzocht en uitgebreid beschreven. Er is ook een Indische tak van de familie Niemansverdriet die vanaf einde 18e eeuw op Java heeft verbleven. Deze Indische tak wordt in de Indische Navorscher nr. 19 (2006) beschreven op basis van eerder onderzoek door J.Th. Waardeloo, maar er kunnen nu nadere details aan worden toegevoegd. Deze Indische tak is uiterst klein van omvang en uiteindelijk uitgestorven, voorzover nu bekend.

De familie Niemansverdriet komt uit het gebied rond Oud-Beijerland, Numansdorp en Klaaswaal en heeft inmiddels behoorlijke vertakkingen wereldwijd. De 'afstand' van mijzelf tot de meest nabije Niemansverdriet bedraagt 5 generaties en het zal niet verbazen dat van enige fotografische of andere erfenis amper sprake is.
De meest nabije bron in mijn directe familie waarbij verwezen wordt naar voorouders 'Niemansverdriet' is de asal-oesoel van mijn grootvader E.E. Meijer uit 1944, waarop zijn overgrootmoeder G.H. Niemansverdriet staat vermeld.

De Indische lijn van de familie Niemansverdriet begint met Clement Niemansverdriet, die vanaf 29 nov. 1792 t/m 30 juni 1797 in dienst was van de VOC. Hij is geboren in Oud-Beijerland in 1777 (gedoopt 6 april) als zoon van Dirk Clemensz Niemantsverdriet en Margaretha Greve. Op 29-11-1792 vertrok Clement als jongmatroos, vanaf de rede van Goeree het schip de IJsselmonde naar Batavia, waar het schip op 6-8-1793 arriveerde. Onderweg had het schip nog Kaap de Goede Hoop aangedaan en tussen 11 april en 3 mei 1793 daar gefourageerd. De IJsselmonde had een lengte van 150 voet en een gewicht van 1150 ton. Het schip was gebouwd in 1789 en zou tot 1796 in gebruik blijven waarna het in Batavia is gesloopt.

MIJN RELATIE TOT DE FAMILIE NIEMANSVERDRIET

afbeelding onbekend
(1826-1865)
G.H. Salomonsz-Niemansverdriet
(1849-1903)
Eleentje Hermina Meijer-Salomonsz
(1884-1946)
Henri Victor Meijer
(1908-1997)
Emile Eugène Meijer
(1933-2008)
G.M. van de Ven-Meijer
R.J. van de Ven Renardel de Lavalette (1960)

 NIEMANSVERDRIET / NIEMANDSVERDRIET / NIEMANTSVERDRIET

Alle drie de naamsvarianten van dezelfde familie komen voor, en deze werden in Indië veelvuldig door elkaar gebruikt.

Er lijken meerdere families 'Niemansverdriet' in Nederlands-Indië te zijn geweest, voorzover nu bekend is er geen directe verwantschap. Zo is er de schilder Jan Frank Niemantsverdriet (1885-1945) die nog niet te koppelen is aan deze familie, evenals een officier van het O.I.L., J. Niemantsverdriet, die ca. 1850-1870 veelvuldig opduikt in publicaties. Deze officier van de artillerie J. Niemansverdriet klom op van luitenant-adjudant (1854) tot aan zijn eervol ontslag in 1869 als luitenant-kolonel, en zou deelnemen aan de Boni-oorlog en de inname van Badjoa (1859).

Over deze naam en nog meer andere zogenaamde 'gekke' namen is een artikel gewijd in het Bataviaasch Nieuwsblad (1915), waarvan dit fragment:

De naam Niemandsvriend voor een tolgaarder was geenszins oneigelijk, zoo min als Vastbinder voor een politieagent, of Vroegindewey voor een landman. De boeren die bij een tolhek, de schippers bij een sluis den voorgeschreven cijns moesten opbrengen, boetten hun onwil allicht de een op den tollenaar, die het hek van den weg gesloten hield totdat de duiten er waren, de ander op den bruggewachter, die hem bij 't doorvaren de ledige klomp voor den neus liet bungelen, met een variant op het kinderdeuntje: "Sint Niklaas kapoentje, breng wat in m 'n schoentje".
Zoo'n man, die leefde van geweldige afpersing, kon zeer wel niemands vriend wezen. en noemde niet reeds de Heilige schrift tollenaren en zondaren in één adem?
Later schijnt de naam Niemandsvriend bij wijze van tegenstelling aanleiding gegeven te hebben tot dien vanNiemandsverdriet, welke laatste als geslachtsnaam nog voortleeft. Beide namen waren trouwens reeds vroeger dienstig geacht voor herbergen, ofschoon voor een tapperij het woord 't Vrouwenverdriet meer geeigend was dan Niemandsverdriet. Bij koperslagers hing somtijds een uithangbord beschilderd met pannen en potten en daaronder "Het maagdenverdriet"omdat de maagden (meiden) het land aan al dat schuren hadden.
En 't Boerenverdriet was de naam ener schutsluis te Amsterdam waar de volgeladen schuiten der gras- melk- en groenteboeren veelal lang moesten blijven liggen aleer er geschut werd.
(Bataviaasch Nieuwsblad, 28 aug. 1915, p. 13)

DE AFSTAMMING
Hieronder een beeld van de Indische tak van de familie NIEMAN(D/T)SVERDRIET.
Dit beeld wordt regelmatig aangevuld.
1. Clement Niemansverdriet
gedoopt Oud-Beijerland 6-4-1777, zoon van Dirk Clemensz Niemantsverdriet en        Margaretha Greve.
overleden Batavia 24-2-1825

gehuwd 1e Batavia 15-3-1801 (ondertrouwd 26-2-1801) Anna Maria Pieters, j.d. van Soembawa ('Rasia van Boegis'),
welke geb. Soembawa ca. 1782 en overleden Batavia 1-8-1816, oud ca 34 jaar, voor zijn rekening uit het huis aan
de Verburgtsgracht
gehuwd 2e Albertina Wilhelmina Domingos, welke geb ca. 1795, overleden Batavia 10-11-1824 aan een 3-jarige 'teringziekte'

- In dienst VOC 29-11-1792 - 30-6-1797
- aanvraag acte van verblijf 17-11-1813
- 6-9-1803 Meesterknecht boekdrukker voor F 30 / maand
- Nederlandsche staatscourant 30-12-1815 vermeld als inwoner ('descendant') van Batavia, geschreven als 'Niemands verdriet'
- Inteekenaar voor het fonds ter aanmoediging, verering, en ondersteuning, van de gewapende dienst der Nederlanden,
te Batavia, tot den 4den April 1816.
- 1825 gep.hoofd van de algemene landdrukkerij

kinderen:
1. Dirk Niemansverdriet
geadopteerd Batavia 5-2-1801, gedoopt Batavia 22-2-1801, 1 jaar oud, getuigen        de adoptant en Anna Maria Pieters,
begraven Batavia 7-4-1801, oud 1 jaar en 3 maanden, voor rekening van zijn              vader, de boekbinder, uit het huis aan de Voorrij.
2. pasgeboren kind, begraven Batavia 20-8-1802 voor zijn rekening uit het huis aan de Mangadoeaweg of Gelderlandweg
3. Dirk Lodewijk Niemansverdriet, zie verder
4. Ongedoopte dochter, begraven Batavia 2-7-1805, oud 2½ maand oud, voor zijn rekening uit het huis aan de Voorburgsgracht
5. Constantia Margaretha Niemansverdriet, geboren Batavia 1-12-1805, begraven Batavia 12-12-1805,
oud 12 dagen, voor zijn rekening uit het huis aan de Voorburgsgracht
6. Cornelia Albertina Niemansverdriet,
gedoopt Batavia 10-9-1819, overleden Batavia 13-8-1867, gehuwd Batavia 23-1-1847 Johannes Daniel Rosaijro,
welke geboren Batavia 13-9-1810, overlijden onbekend, bij zijn huwelijk vermeld als werkzaam bij de majoor der Chinezen,
zoon van Johanna Rachelina Cordeiro.

Verkooping
Tusschen den 19 en 24 juni, zal ten overstaan van
eene commissie uit den raad van Justitie alhier,
alwaar ten dien dage verkooping zal worden gehouden,
verkocht worden de navolgende vastigheid, als:
zeker erf, bebouwd met een steenenhuis,
wagenhuis en paardenstal, staande en gelegen
buiten deze stadspoort Rotterdam beoosten de Verburgs-gracht
in het oosterveld het 17de deel van het blok L, sub no. 100,
162, 163 en 164, en verder als bovengenoemde vastgheid
ter plaatse gelegen en toebehorende is ,
aan Clement Niemansverdriet.
Aldus gedaan en gepubliceerd na voorgaande klokkegeslag
van de puije van het raadhuis van Batavia.
De gezworen exploiteur bij welm. raad.
L. NOLLEMANS
(Bataviasche Courant, Zaturdag, 10-6-1820)

 2. Dirk Lodewijk Niemansverdriet
geboren Batavia 28-10-1803, gedoopt Batavia 2-11-1803 (getuigen Lodewijk Cornelis Senff en Johanna Maria van Geemen),
overleden Batavia 15-8-1853
gehuwd 1e Magdalena Wilhelmina Jansz, welke overleden Batavia 19-2-1824
gehuwd 2e (als wednr. M.W. Jansz) 7-8-1825 Hermine Elisabeth van der Geugten,
welke geboren Batavia 1-1-1810 en overleden Batavia 13-9-1831,
(geadopteerde) dochter van Gerardus Johannes van der Geugten (overl. Batavia 1-5-1831),
bij diens slavin Hermina Marcus, Indonesische christenvrouw.
gehuwd 3e Batavia 9-12-1832 Elizabeth Brugman, welke geboren Batavia 29-3-1807,
gedoopt Batavia 14-5-1809, overleden Batavia 29-4-1833, erkende dochter van Isaac Diederik Brugman en
Susanna Margaretha Ambrosius.
Kinderen:
- Magdalena Wilhelmina, geboren Batavia ca. 5-10-1822,
overleden Batavia 10-1-1824, oud: 1 jaar, 3 maanden, 5 dagen
- zoon, naam onbekend, geboren Batavia 28-12-1823, overleden Batavia 1-1-1824

Eervol uit 's lands dienst ontslagen als klerk op het residentiekantoor te Batavia (24-10-1850)
3. Geertruida Hermina Niemansverdriet
geboren Batavia 23-7-1826, overleden Batavia 14-9-1865
gehuwd Batavia 2-12-1848 Rudolphus Adrianus Salomonsz, welke geboren Batavia 3-5-1824 en
overleden Soerabaia 14-9-1865

Enigst kind van R.A. Salomonsz en G.H. Niemansverdriet:
- Eleentje Hermina Salomonsz, geb Batavia ca. 1849, overleden Soerabaia 28-11-1903

ONBEKENDE INDISCHE VERWIJZINGEN:
• Hier rust / J. Niemantsverdriet / geb. te Rott. 7-8-1856 / overl. te Welt. 2-1-1928

Dit betreft Jan Niemantsverdriet. de vader van J.F. Niemantsverdriet, de kunstschilder.
Deze J. Niemansverdriet staat geregistreerd als 'Niemantsverdriet' , geboren te Rotterdam op 7-8-1956 als zoon
van Frank Niemantsverdriet en Jacoba Arnolda Willemina Floh (R'dam 1856 d127v)
• J. Niemantsverdriet
nov. 1854 1e luitenant-adjudant Artillerie
juni 1856 Kapitein artillerie
maart 1859 Ernstig ongesteld op de ziekenafdeling als deelnemer a/d Boni-expeditie
juli 1864 Benoemd tot majoor der draagbare wapenen
april 1865 Wonend Waterlooplein 102
oktober 1865 Luitenant-kolonel, tevens commandant 3e mil.afdeling
november 1865 2-jarig verlof naar Nederland wegens ziekte
jan. 1869 eervol ontslag met toekenning pensioen

• De kunstschilder Jan Frank Niemansverdriet, pseudoniem Jan Frank, geboren Kalimaro (Grobogan, M. Java) 12-11-1885, erkend Cheribon 3-11-1885 vlgs. [RA 1889,292], overleden Batavia 29-8-1945. Heeft de portretten geschilderd van de beide gouverneurs-generaal Mr. D. Fock en Jhr. Mr. B.C. de Jonge in de reeks landvoogdsportretten te Batavia. Was sinds 1939 als conservator verbonden aan de Landsverzameling als opvolger van J. de Loos-Haaxman. Diverse (Indische) schilderijen van bekend.

Amigoe, 2-1-1946

 


"Hij had zijn gehele school- en academie-opleiding in Holland en kwam in de vroege jaren twintig in Indië terug. Voor hem waren in een schilderij compositie en kleur alles. Stelde de ontwikkeling van een compositie hem niet tevreden, dan begon hij maar liever opnieuw. Dit voorop stellen van de verdeling van het vlak had hij gemeen met Willem van Konijnenburg, die hij in Den Haag en in Limburg goed gekend had. Later prevaleerde de kleur. In 1932 schiep hij een ronggeng, zoals men zich geen ronggeng kan voorstellen. Het werd een verdroomde beelding van ritmisch, mild spottend mediteren, zacht deinend van stemming. Het verstorven vermiljoen van de gordel, het geel van het baadje, bleke, roze, paars en enkele grijzen klinken tezamen als muziek om het mijmerende gelaat en de stille lach in de ogen. Het is een prachtig stuk.
Van Frank en Ouborg, evenals van Regnault bezit ik vele brieven. Geen van hen leeft meer, evenmin als Spies en Sayers, die, de ene in internering, de andere in Japanse gevangenschap omkwam.
Frank had Europese en Indonesische leerlingen. Hij heeft in Indië tot op zekere hoogte school gemaakt, voor zover de naturalistisch-materialistische inslag van het indische werk voor de zachtmoedige distinctie van Frank's oeuvre vatbaar was."

(Verlaat Rapport Indië, J. de Loos-Haaxman, 1968, hfdstk. 21, "Schilders en tekenaars in de twintigste eeuw", p. 104)