Spring naar inhoud

Wilders, ver familielid

MEIJER - Wilders, een verre neef

PVV-politicus Geert Wilders blijkt familie te zijn. Ook hij stamt af van dezelfde kleine familie Meijer als ik (mijn moeder heette Meijer), een familienaam die in Indië zéér veel voorkwam. Wilders' grootmoeder heette Johanna Magdalena Meijer en is in 1902 in Batavia geboren. Wilders stamt van moederszijde af van de familie Meijer, waarvan de eerste ca. 1806 in Indië aankwam. Die eerste Meijer was de uit Haarlem afkomstige chirurgijn Johannes Bernardus Meijer (1783-1820). Deze Meijer stamde weer af van de uit Hursten (Hörste, bij Paderborn) afkomstige Frans Plogmeyer.
Andere Indische families waarvan Wilders afstamt zijn o.a.: Goldman (adellijk), Canter Visscher, van Baar de Jong en Coert. Wilders stamt dus ook af van Jhr. Johan Christiaan Goldman (1765-1840), zijn overgrootvaders grootvaders, die het schopte van simpele VOC-soldaat tot president van de Raad van Financiën (1816) en uiteindelijk (1829) lid van de Raad van Indië. Hij werd hiervoor in de adelstand verheven. Over een carrièrepad gesproken.
Op foto's van Geert's overgrootouders en hun diverse kinderen (echtpaar L.F. Meijer-Canter Visscher), is voor de kenner direct het indische karakter duidelijk. Hieruit volgt de opmerkelijke constatering die niet direct uit zijn uiterlijk zou blijken: Geert Wilders is een Indo!
In april 2008 heeft Wilders in De Telegraaf een interview gegeven waarin hij verklaart het te betreuren dat hij wegens 'Fitna' niet naar Indonesië kan gaan. Het land waar zijn moeder, grootmoeder en nog een hele riedel voorouders vandaan komen. Volgens hetzelfde artikel was zijn grootvader KNIL-militair.

Meijer: een bekende joods-indische familie?

J.M. Ording-Meijer
(1902-1982)

In tegenstelling tot diverse berichten (o.a. Groene Amsterdammer, sept. 2009 en NRC 18-6-2010) is een Joodse afstamming binnen de familie Meijer nooit aangetoond of verondersteld. Het predikaat "bekende Joods-Indische familie" zoals vermeld in de Groene, is volslagen uit de lucht gegrepen. Ook de aanduiding "bekend" is onzin. Deze familie Meijer (er waren er vele in Nederlands-Indië zonder enige onderlinge relatie) is een voorbeeld van grijze massa, oninteressant, volslagen onbekend en komt in geen enkel boek voor met indische genealogieën zoals die er honderden of duizenden zijn: geen KNIL-generaals, residenten, MWO-ers, suikerlords of schrijvers. Wel bij uitstek een familie van hardwerkende middle-class kolonialen die vooral administratief hun bestaan bekostigden. Vrijwel vergeten en nauwelijks sporen achtergelaten. Met moeite valt hun bestaan aan de archieven te ontworstelen.
Deze webpagina is door Wilderscritici ten onrechte gebruikt om diens afstamming als Joods-Indisch te kwalificeren om er vervolgens een soortement argumentatie over diens huidige politieke opvattingen aan te kunnen breien.
Wél is het zo dat in een zijtak, die van Meijer-Hakkenberg uit Soerabaia, waarvan Geert Wilders niet afstamt, en schrijver dezes wel, een Joodse afstamming tot de orale traditie behoort vanwege de Hakkenberg connectie. De Hakkenberg-lijn doet vanwege de daar gebruikte voornamen (David, Abraham, Simon) wel iets vermoeden. Ditzelfde geldt voor de Meijer-Salomonsz tak, waarvan ik wel afstam, maar Geert Wilders niet. In een deel van deze Meijer-tak heeft zich bovendien de auto immuunziekte FMF gemanifesteerd (Familial Mediterranean Fever, Middellandse Zee ziekte) die zich vooral in het Middellandse zeegebied voordoet en in Joodse families bovengemiddeld voorkomt. Het zou een indicatie kunnen zijn. Mijn moeder G.M. Meijer is deze FMF-ziekte en de gevolgen daarvan in 2008 uiteindelijk fataal geworden.

Was Levinus Meijer Joods?
De veelgebruikte voornaam ' Levinus' in deze familie Meijer en (ook) bij Wilders' voorouders met naam Meijer, heeft echter wel verwarring veroorzaakt in de periode voor WO-II in Duitsland. Voorzover bekend waren er minstens 5 Levinussen in de familie Meijer, en daarnaast kwam ook de vrouwelijke vorm 'Levina' voor.
Mijn overgrootvader H.V. Meijer (neef van Wilders overgrootvader) had een broer die Emile Levinus heette die rond 1940 nog leefde. De allerlaatste Meijer met die voornaam 'Levinus' was echter Geert Wilders' overgrootvader. Met hem is de naam Levinus uiteindelijk op 3-3-1942 na 120 jaar in Soekaboemi uitgestorven en tegenwoordig komt de naam Levinus niet meer in de familie Meijer voor.

Verklaring voor de (joods aandoende) voornaam Levinus

Echtpaar Levinus Meijer-Canter Visscher

Een broer van Wilders' grootmoeder heette Henri Carl Levinus Meijer (1899-1924), hij was officier van gezondheid bij het KNIL.
Deze verdronk bij het redden van drenkelingen op het strand Zandvoort bij Batavia op 21 juni 1924. De weduwe Meijer keerde na het verongelukken van haar echtgenoot terug naar Duitsland. Daar heeft ze een soort niet-Jood verklaring afgegeven waarin zij uitlegt waarom haar overleden echtgenoot de naam Levinus Meijer droeg en waar die naam vandaan kwam. Zo'n joods aandoende voornaam ' Levinus' zal destijds wellicht verdacht hebben geleken. Ze legde de autoriteiten een verklaring van haar schoonfamilie uit Batavia voor.
Volgens die schriftelijke verklaring uit 1935 die onder ede is opgesteld door de zuster van Wilders' overgrootvader, mej. J.W.H.Th. Meijer (1863-na 1935) zou de naam Levinus afkomstig zijn van een joodse vriend van die allereerste Indische Meijer, chirurgijn Johannes Bernardus Meijer. Die vriend zou Levinus Kopergroen hebben geheten. Indien er een zoon zou worden geboren, zou deze de naam Levinus krijgen. Genealogisch onderzoek heeft aangetoond dat de naam Levinus/Levina begint bij de doop van Levina Meijer te Batavia in 1818.

Haar verklaring, gedateerd 16-10-1935, bevat de volgende passage:
"...dat hare vader, de heer Levinus Meijer, genoemd werd naar een vriend van den heer Johan Bernardus Meijer, vader van Levinus Meijer en grootvader van mej. J.W.H.Th. Meijer. Die vriend heette Levinus Kopergroen en was een Jood, ongetrouwd en was de heer Kopergroen zeer bevriend met den heer Johan Bernard Meijer wien hij het verzoek heeft gedaan om het kind dat nog geboren moe(s)t worden den naam van Levinus te geven mocht het een zoon zijn en er werd een zoon geboren en die zoon was Roomsch Katholiek gedoopt...".

Deze Levinus Kopergroen (überhaupt de naam Kopergroen) heb ik nog nooit aangetroffen in mijn onderzoeken. Het kan waar zijn dat deze persoon echt heeft bestaan, maar waarschijnlijker is dat het gaat om een andere bekende van die eerste Meijer in Batavia, tijdens het Engelse tussenbewind en net daarna. Mogelijk gaat het om Levinus Heukevlugt, (ook weer een Levinus) een bekend en hooggeplaatst ingezetene destijds. Hij was prefect van Amboina in 1815. Bij de doop van Levina Meijer (Batavia, 1818) was één der getuigen Levinus Heukevlugt (1770-1837), president van de raad van justitie te Soerabaia en oud-gouverneur van de Molukken. Misschien was hij een goede bekende van Johannes Bernardus Meijer? Een vernoeming ligt hier meer voor de hand. En mogelijk was deze Levinus Heukevlugt Joods?

Bat.Courant, 14-12-1822: In dezelfde advertentie staat J.B. Meijer vermeld, evenals Levinus Heukevlugt als diens executeur-testamentair. Mogelijk heeft J.B. Meijer zijn kinderen Levina en Levinus naar deze L. Heukevlugt vernoemd.

Vervolgens wordt dan in 1821 in Batavia Levinus Francois Henri Meijer gedoopt, de bet-overgrootvader van Geert Wilders. Helaas is (nog) niet bekend wie hierbij de getuigen waren. Mogelijk wederom Levinus Heukevlugt. De archieven moeten daarover uiteindelijk uitsluitsel geven. Vermoedelijk zit er dus een kern van waarheid in het verhaal en staat de in de verklaring genoemde Levinus Kopergroen voor Levinus Heukevlugt...
Voor meer details over Wilder's genealogie, zie het artikel ' De Indische roots van een bekende Nederlander. Geert Wilders' door R.G. Neve (pag. 109-114), in het jaarboek 2009 van de Indische Genealogische Vereniging (IGV), waaraan ik met foto's en informatie een bijdrage heb mogen leveren (ISBN-EAN 978-90-73994-22-5).
Wilders heeft overigens ook Friese roots via het geslacht Canter Visscher. Een buitengewoon interessante genealogie die o.a. loopt via Dokkum en Bolsward naar Coromandel en Batavia. Wilders' overgrootvader Levinus Meijer was gehuwd met Johanna Canter Visscher. Deze mevr. Meijer-Canter Visscher (Serang 1864, Leeuwarden 29-7-1953) is in de genealogie Canter Visscher gepubliceerd in het "Jaarboek van de Indisch Genealogische Vereniging 2010", (ISBN-EAN:978-90-73994-24-9), pag. 9-39.
Overigens heb ik vanaf de publieke tribune Geert Wilders weleens in de 2e Kamer zien acteren , maar persoonlijk heb ik nog geen kennis met deze intrigerende politicus mogen maken.

Geert Wilders: geb. 6-9-1963 Venlo
Ouders Ouders Johannes Henricus Andreas Wilders (Maasbree 1923, Venlo 2005) en Maria Anne Ording (Soekaboemi 1933)
Grootouders Grootouders Johannes Henricus Ording (Utrecht 1892- Venlo 1976) en Johanna Magdalena Meijer (Batavia 1902, Venlo 1982)
Overgrootouders Overgrootouders Levinus Francois Meijer (1864, 1942) en J.M. Canter Visscher (Serang 1864, Leeuwarden 1953)
Bet-overgrootouders Betovergrootouders Levinus Francois Henri Meijer (Rijswijk (NI) 1821, Mr. Cornelis 1878) en Jkvr. F.W.J.F. Goldman (Batavia 1839, Semarang 1913). Na het overlijden van haar echtgenoot in 1878 hertrouwde Francina Goldman te Batavia op 5 mei 1879 met Jan de Munck Mortier.

Geboorte-annonce van Wilders' betovergrootvader L.F. Meijer

In 1879 hertrouwt Wilders' betovergrootmoeder weduwe Jkvr. Meijer-Goldman met J. de Munck Mortier. Hieruit komen ook weer kinderen voort.
Betbetovergootouders Johannes Bernardus Meijer (Haarlem 1783, Batavia 1822) en H. van Baar de Jong.
Deze Johannes Bernardus Meijer is Geert en mijn meest nabije gemeenschappelijke voorouder die als eerste naar Indië vertrok (andere voorouders uit andere takken van Geert Wilders zaten er al langer). Hij is mijn overgrootvaders overgrootvader en vanuit Wilders' perspectief: zijn overgrootvaders grootvader. Aangekomen Indië 1-7-1806, wonend Batavia Buiten Tijgersgracht nr. 39, oud majoor-dokter, vraagt acte van verblijf 13-11-1813, werd 26-8-1806 opperchirurgijn, handelaar te Batavia, verzocht 14-1-1815 vergunning tot verblijf aldaar

Bat.Courant, 14-12-1822: In dezelfde advertentie staat J.B. Meijer vermeld, evenals Levinus Heukevlugt als diens executeur-testamentair. Mogelijk heeft J.B. Meijer zijn kinderen Levina en Levinus naar deze L. Heukevlugt vernoemd.